Esteu aquí

Servei d'atenció integral

L’OND actua en situacions de discriminació per raó d'edat, identitat de gènere, orientació sexual, origen, religió, llengua, nacionalitat, salut, discapacitat o situació socioeconòmica, entre altres. Aquestes discriminacions poden convertir-se en delictes d'odi, però també es manifesten de maneres més subtils i invisibles.

 

A QUI DONEM SUPORT? 

Atenem de manera gratuïta i confidencial a totes les persones que ho necessiten i que viuen, treballen o passen per la ciutat. També a aquelles persones que són de Barcelona però han viscut una situació discriminatòria fora de la ciutat.

 

COM HO FEM?

A partir de les queixes de discriminació, es fa una anàlisi del problema que s'exposa i es valora quina actuació fer, encreuant tres vessants:

  • L'atenció psicosocial implica un acompanyament des de la dimensió emocional de la situació plantejada. L'objectiu és potenciar els recursos propis per superar l'estigma social, i apodera la persona per fer servir els mecanismes de garantia de drets.
  • Posem a disposició de la persona diferents formes de gestió del conflicte, com poden ser la conciliació, la intermediació o la mediació. Així mateix, desenvolupem la potestat sancionadora, si s'escau, segons el marc normatiu de cada cas.
  • Des del servei d'assessorament jurídic, format per advocades i advocats experts en discriminació i en defensa de drets humans, s'atén i informa la persona sobre el contingut dels seus drets i la forma més eficaç pel seu exercici efectiu.

Així, davant les queixes per actuacions discriminatòries que arriben a l’OND, s'orienta a les persones perquè puguin prendre la decisió més adient pel seu cas concret. I es vehiculen les demandes ciutadanes cap a procediments administratius, judicials o de mediació amb l'objectiu de reparar el dany sofert, i de reposar a la víctima en el ple exercici dels seus drets.

 

AMB QUI HO FEM?

A la ciutat hi ha diferents organitzacions que desenvolupen el seus propis serveis d’atenció a víctimes de discriminació. Des de l'OND s’ha creat una Taula d'Entitats oberta a tots aquells actors que vulguin treballar aquests aspectes de manera coordinada.

Entre els seus objectius destaquen: radiografiar conjuntament la situació de la discriminació a la ciutat, compartir recursos i proposar, consensuar i implementar protocols d’actuació.

Actualment, formen part de la Taula d’Entitats:

 

Si vols denunciar una situació de discriminació i demanar suport a l’OND, pots fer-ho:

Actuacions realitzades

ACATHI

Associació que pretén incidir i conscienciar sobre la realitat de les persones migrades LGBTQI+, generant entorns inclusius perquè les persones puguin exercir els seus drets i llibertats. Dóna suport en el procés d’inclusió sociolaboral a persones que han sol·licitat refugi, i treballa per la transformació social i l’empoderament de la comunitat.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Àmbit Prevenció

Fundació amb diferents programes adreçats a persones que es troben afectades per diferents eixos de vulnerabilitat (treball sexual, violències, consum de substàncies, pobresa, color de pell, orientació sexual dissident...).

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans

Associació sense ànim de lucre constituïda exclusivament per advocats i advocades, que hem incorporat als criteris orientadors de l’exercici de la nostra professió la defensa dels drets fonamentals de la persona, tant individuals com col·lectius, reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, el Conveni de Roma del 1950 i altres tractats internacionals constitutius del cos jurídic que anomenem drets humans.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Bayt al Thaqafa

A través d’una oficina específica, dóna suport i acompanyament sociojurídic en casos de discriminació directa i indirecta. També fa acompanyament i ofereix assessorament en processos judicials, amb cura especial amb els casos de delictes d’odi.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

CEPAIM

Organització sense afany de lucre, independent, cohesionada i sostenible que dona respostes a dinàmiques socials relacionades amb el fet migratori i amb els processos d’exclusió social.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona

Òrgan municipal de participació de les persones grans de la ciutat, format principalment per persones grans en representació d’entitats, dels òrgans de participació de persones grans dels districtes, o a títol individual, a més de representació tècnica i política d’àmbit ciutat i dels districtes.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

DINCAT

Organització privada i sense ànim de lucre dedicada a l’atenció i la promoció de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, constituïda per la unió voluntària d’associacions i altres entitats d’iniciativa social per a assolir millor les finalitats que els són pròpies i facilitar llur coordinació. 

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació ACAPPS

L’entitat de referència de les famílies i de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment, parlant.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació ECOM

Moviment associatiu de persones amb discapacitat física que defensa l'exercici dels seus drets per aconseguir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida, amb l'empoderament com a eix vertebrador. També treballa en l’enfortiment del sector associatiu de la discapacitat física.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació Salut Mental Catalunya

Aglutina més de 60 entitats de tot Catalunya tan de familiars com de persones amb problemes de salut mental i amics. Dóna serveis a les entitats federades, a la població en general i treballa per la inclusió sociocomunitària de les persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides al col·lectiu.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació Secretariado Gitano Catalunya

Entitat social intercultural sense ànim de lucre que presta serveis pel desenvolupament de la Comunitat Gitana a Espanya i en l’àmbit Europeu, des de l’atenció a la diversitat cultural. Disposa d’un Servei d’Assistència i Orientació a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació Veus

Organització formada per un ventall d’associacions, creades i dirigides per les pròpies persones amb diagnòstic de salut mental. Vol enfortir el moviment associatiu en 1a persona, i defensa els drets de les persones amb un diagnòstic psiquiàtric. Està formada per ADEMM, Emilia, Imagina, Matissos, Radio Nikosia, Pread, Associació d’oci inclusiu Saräu i Cooperativa Aixec.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

FIL A L'AGULLA

Cooperativa que acompanya a persones i grups en processos de presa de consciència amb vocació de transformació personal i social. Dona suport a la diversitat i la llibertat en un sentit profund, de manera que cadascú pugui ser més qui és.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Gais Positius

Associació gestionada per homes Gais amb VIH que treballa donant resposta al VIH i a la sida per a la comunitat LGTBI des de l’any 1994. La seva missió és promoure el suport, activitats i serveis i eradicar l’estigma i la discriminació incidint en les polítiques locals, autonòmiques i estatals per a promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions de vida de totes les persones amb VIH i la sida.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Irídia - Centre per la Defesa de Drets Humans

Associació que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans, en particular, pels drets civils i polítics. Combina la intervenció directa davant de situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

L’Associació pels drets sexuals i reproductius

Entitat no governamental interdisciplinària formada per persones interessades en la promoció i defensa dels Drets Sexuals i Reproductius.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Observatori contra l'Homofòbia

Eina al servei del col·lectiu LGTBI, per lluitar contra la LGTBI-fòbia en totes les seves formes i donar el suport necessari a les víctimes. Ofereix un servei d’atenció psicològica i d’acompanyament emocional per a les persones que han patit o pateixen una agressió o discriminació per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Plataforma per la Llengua

Organització no governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballa als diferents territoris de parla catalana i des d'una perspectiva transversal en l'àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida i arrelament lingüístic als nouvinguts, en les universitats i en l'educació i a les administracions, entre d'altres àmbits d'actuació.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Sindicat de Llogateres

Organització que vol aplegar les persones que viuen o volen viure de lloguer i defensar el seu dret a l’habitatge.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

SOS Racisme – Catalunya

Entitat formada per persones que defensem els Drets Humans des de l’acció antiracista. Treballa per eradicar la discriminació racista i xenòfoba en totes les seves manifestacions i tots els àmbits de la societat, atenent a les persones i canviant consciències.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Unión Romaní

Federació Nacional d’Associacions Gitanes que lluita contra el racisme, treballa per la defensa de la cultura gitana i promou els Drets Humans. Difon la cultura gitana, eeivindica el paper de la dona gitana i desenvolupa accions per superar la marginació en l’àmbit educatiu i laboral.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar

La XAPSLL té per finalitat enfortir la capacitat d'organització de la ciutat per acompanyar persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal i incentivar la detecció i la vinculació d'aquestes persones als recursos existents, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Comparteix aquest contingut