Mediterrània i Àfrica

Barcelona treballa activament per al desenvolupament de la regió mediterrània

Barcelona i la Mediterrània

Per a Barcelona, les relacions amb els seus veïns mediterranis són de gran importància per raons geogràfiques, històriques, econòmiques i culturals, així com per la població creixent d’origen mediterrani que viu a la ciutat.

La mediterraneïtat ha estat sempre una característica definitòria de la personalitat de Barcelona i Catalunya. Aquest esperit mediterrani ha propiciat una participació molt activa de la ciutat en la construcció d'un espai comú entre les dues ribes del Mare Nostrum.  Barcelona és la ciutat ideal per liderar la cooperació euromediterrània, pel seu valor simbòlic i per aquest doble vessant mediterrani i europeu que caracteritza la capital catalana. Aquesta vocació mediterrània s’ha vist reconeguda a escala internacional amb la designació per acollir la seu del Secretariat Permanent de la Unió per la Mediterrània (UpM).

Barcelona vol ser una ciutat de referència en el marc de la cooperació euromediterrània. Només amb la col·laboració, la solidaritat i el diàleg entre tots els pobles que conviuen a l’espai mediterrani és possible avançar cap a un futur comú pròsper i estable a la regió. En aquest sentit, i més enllà de la cooperació necessària entre estats i entre regions, Barcelona està convençuda que l’entesa entre ciutats suposa un element clau que permet superar, en molts casos, i amb molta més eficàcia, els límits que imposen les fronteres estatals. 

Amb aquest convenciment, l’actuació de Barcelona en el Mediterrani es planteja a partir de quatre grans objectius:

  • Impulsar el diàleg entre els pobles i les cultures del Mediterrani com a element bàsic per a la confiança mútua i la convivència.
  • Reforçar el paper de les ciutats com a actors primordials per a la governabilitat i el desenvolupament a la regió, defensant els principis de subsidiarietat i autonomia local. 
  • Contribuir als objectius i els projectes de la UpM, insistint en la necessitat d’incorporar efectivament i eficaçment els àmbits social, cultural i humà.
  • Projectar Barcelona en l’àrea mediterrània com a porta entre Europa i el nord d’Àfrica i posicionant-nos com a motor econòmic mediterrani.

A fi que aquesta aposta euromediterrània tingui èxit, Barcelona ha actuat en quatre direccions: treballant per la cooperació descentralitzada entre ciutats, participant activament en xarxes de ciutats, impulsant i donant suport a les iniciatives de la societat civil i de les institucions ciutadanes i reforçant el pes del sud d’Europa a la Unió Europea.

Relacions bilaterals

Barcelona ha impulsat i participat en nombroses iniciatives bilaterals que han donat lloc a protocols d’agermanament o convenis d’amistat i cooperació amb diverses ciutats mediterrànies. Així mateix, la Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació ha desenvolupat projectes de cooperació en diverses ciutats de la regió.

Paral·lelament a aquestes formes de relació bilaterals, les ciutats de Barcelona, Marsella, Gènova i Lió van signar, l’any 1998, una carta d’aliança. Les quatre ciutats van impulsar les experiències de la Cimera de Ciutats de la Mediterrània i el Congrés de Ciutats de la Mediterrània com a espais de trobada entre ciutats de les diverses ribes. Fruit d’aquest impuls inicial s’ha anat consolidant una relació permanent entre les ciutats amb la creació de la Comissió Mediterrània de CGLU i, en especial, a través del Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals de la Mediterrània. 

Actualment, Barcelona està agermanada amb les ciutats següents:

Amb les ciutats següents es mantenen acords de col·laboració:

Participació en associacions i institucions  

Barcelona és membre actiu de diverses xarxes de la regió, que funcionen com a espais de trobada entre ciutats de les diverses ribes de la Mediterrània. També participa activament en el funcionament i l'impuls de la Comissió Mediterrània del CGLU i en l’organització del Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals de la Mediterrània.

L’Ajuntament de Barcelona es membre de MedCités. Aquesta es una de les xarxes més eficaces i actives en projectes de desenvolupament urbà sostenible i en la planificació estratègica urbana en el Mediterrani. 

En l'àmbit institucional Barcelona és la seu del Secretariat Permanent de la Unió per la Mediterrània i és membre de l’Assemblea Regional i Local Mediterrània (ARLEM). Barcelona també és la seu de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), un consorci públic del qual l’Ajuntament de Barcelona és un dels  membres, creat amb l’objectiu d'analitzar els reptes de la regió i elaborar propostes per afrontar-los.