Regulació de les bestretes de caixa fixa a l'Ajuntament de Barcelona

Les bestretes de caixa fixa són lliuraments de fons a justificar per finançar despeses de caràcter periòdic o reiteratiu, com dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i altres de característiques semblants, d’acord amb el que disposen els articles 190 del RDL 2/2004 i 73 del RD 500/1990. S’utilitzen únicament quan és impossible obtenir el justificant de la despesa de manera prèvia a l’emissió de l’ordre de pagament.

L'anterior regulació sobre bestretes de caixa, aprovada per Decret d’Alcaldia el 6 d’octubre de 2004, té com a clara referència el RD 725/1989 i, per tant, ha quedat obsoleta. La nova regulació actualitza la normativa de gestió, ús i tramitació de les bestretes, estenent l’àmbit d’actuació a totes les entitats municipals, per avançar en la necessària homogeneïtzació de la seva gestió econòmica i financera.