Registre de grups d'interès

Els grups d’interès són les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general, duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, l’elaboració de propostes normatives o la presa de decisions.

El Registre de Grups d’Interès de Catalunya és el cens dels grups d’interès que participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques impulsades per les administracions públiques catalanes.

El Registre busca incrementar la seguretat jurídica en les relacions entre les administracions i els grups d’interès i s’emmarca dins de les prescripcions establertes per consolidar una nova administració assentada sobre els valors de la transparència, l’accés a la informació i l’actuació ètica, objectiva, neutral i imparcial, i la participació ciutadana durant el disseny i el desenvolupament de les polítiques públiques.

Informació sobre el Registre de grups d'interès de Catalunya

El Registre és únic i està gestionat per la Generalitat de Catalunya. Així doncs, com la resta d’administracions catalanes, l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents estan integrats dins d’aquest Registre.

Consulta del Registre de grups d'interès

Accés al cercador del Registre de Grups d’Interès de Catalunya, on podreu consultar la informació general i bàsica dels grups inscrits. Per cercar únicament entre els grups que han inclòs l’Ajuntament de Barcelona entre les administracions sobre les quals volen exercir la seva activitat, cal que seleccioneu “Ajuntament de Barcelona” en l’apartat “Àmbit de registre” del formulari.

Inscripció al Registre de grups d'interès

Si sou un grup d’interès i voleu exercir la vostra activitat d’influència davant de l’Ajuntament de Barcelona o de les seves entitats dependents, cal que us inscriviu en el Registre de Grups d’Interès. A través d’aquest enllaç, podeu gestionar la vostra inscripció, així com actualitzar o cancel·lar la vostra inscripció registral.

Codi de conducta comú

El Codi de conducta comú és el conjunt de regles ètiques que configuren un estàndard ètic mínim que els grups d’interès es comprometen a complir en la pràctica de les activitats incloses en l’àmbit objectiu del Registre de Grups d’Interès en què estan inscrits. El Codi és comú a tots els subjectes inscrits, tot i que els grups hi poden afegir compromisos més rigorosos de conducta. En aquest cas, els han de declarar en el Registre per tal que en doni publicitat.

El Codi de conducta comú es regula a l’article 51 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a la secció 4 del capítol II del Decret 171/2015, de 28 de juliol de 2015.