El Consell està format per:

 • La Presidència
 • Les vicepresidències
  • Primera (assumida per un representant del sector associatiu)
  • Segona (comissionat o comissionada de l’alcaldia per a la Immigració)
 • Vocals
  • Un regidor o regidora en representació de cada un dels grups municipals (amb veu però sense vot)
  • Un representant de cada una de les entitats i associacions d’immigrants membres
  • Un representant de cada una de les entitats veïnals, cíviques, culturals i sindicals d’àmbit ciutat
  • Un representant d’entitats d’acollida i de les que treballen per a les persones sol·licitants d’asil
  • Experts i personalitats de vàlua reconeguda (amb veu però sense vot)
 • També en formen part:
  • Secretaria del Consell (sense vot)
  • Persones al servei de l’Ajuntament de Barcelona (amb veu però sense vot)

Presidenta

 • Il·lma. Sra. Ma. Eugènia Gay

Vicepresidenta primera

 • Sra. Fàtima Ahmed

Vicepresidenta segon

 • Sra. Sara Belbeida

Entitats i associacions d’immigrants

Grups municipals

 • Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 • Grup Municipal de Barcelona en Comú (BC)
 • Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
 • Grup Municipal de Junts per Catalunya (JxCAT)
 • Grup Municipal del Partit Popular (PP)
 • Grup Municipal Vox (VOX)

Experts i personalitats de reconeguda vàlua

 • Sra. Fátima Ahmed

Caps i tècnics municipals

 • Sra. Ana Isabel Rodríguez Basanta, Cap de Departament de Drets de Ciutadania
 • Sr. Orland Blasco Aleu, Secretari del Consell de Ciutat
 • Sr. Xavier Cubells Gallés, Director de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants
 • Sra. Àngels Vila Muntal, Representant de Serveis de Prevenció
 • Sr. José Cano Escribano, Cap del Programa de Ciutadania i Educació (IMEB) Secretaria tècnica
 • Sr. Albert Fages González, Coordinador de l'Oficina per la No Discriminació
 • Sra. Núria Serra Busquets, Cap de Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós

Secretaria tècnica

 • Sra. Ana Lemkow