El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) és un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona format voluntàriament per entitats i associacions d’immigrants i d’acollida, agents socials, els grups polítics municipals i observadors, que volen incidir en l’entorn social, cultural i polític per assolir l’exercici de la plena ciutadania de les persones immigrades.

Es va crear l’any 1997 amb la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de contribuir al compliment del mandat contingut als articles 9.2. de la Constitució espanyola i 43.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya:

Article 9.2

"Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s'integren siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud, i facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social."

 

Article 43.1

“Els poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.”

 

L’Ajuntament crea aquest òrgan assessor i de participació com a competència pròpia, com un dels mecanismes necessaris per assolir que Barcelona sigui una ciutat plural i integradora amb les persones immigrades, les minories ètniques i, en general, amb totes les cultures.

El Consell s’organitza en diferents òrgans com el Consell, la Presidència i vicepresidències, el Plenari, la Comissió Permanent, la Comissió d’Opinió d’Urgència i la Secretaria. D’altra banda, s’articulen grups de treball i comissions creats a proposta de la Comissió Permanent o de la Presidència per treballar temes específics i desenvolupar el Pla de treball del Consell.

El Consell disposa d’una Secretaria tècnica que recau en una persona tècnica municipal i té com a funció donar suport, impulsar i dinamitzar els òrgans del Consell.