El Consell desenvolupa el seu funcionament participatiu a través dels òrgans de govern, les comissions i els grups de treball, desplegant el Pla de treball que s’aprova en cada mandat. 

Els òrgans de govern són els encarregats de l’organització i funcionament del Consell, i es concreten en els següents:

Consell Plenari

El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell Municipal d’Immigració i té un mínim de dues sessions ordinàries cada any. Està presidit per l’alcalde o alcaldessa o un regidor o regidora, i en formen part tots els membres del Consell Municipal d’Immigració.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell i té sessions ordinàries cada dos o tres mesos. Aquest òrgan és responsable d’articular els mecanismes que possibilitin assolir les funcions que té encomanades el Consell. Està integrada pel president o presidenta, les vicepresidències primera (associativa) i segona (municipal), el vocal que hagi exercit com a vicepresident primer en el període anterior, els representants de les dues entitats sindicals amb més nombre d’afiliats a la ciutat, set vocals representants de les entitats membres i el o la secretària.

Composta per:

  • El president o presidenta del Consell Municipal d’Immigració, que podrà delegar en un dels vicepresidents.
  • Les vicepresidències primera (associativa) i segona (comissionada per a la immigració), si escau.
  • El vocal que hagi exercit com a vicepresident primer, en el període immediatament anterior.
  • Els vocals representants de les dues entitats sindicals amb més nombre d’afiliats a la ciutat de Barcelona, que formin part del Consell.
  • Set vocals representants de les entitats membres del Consell.
  • El secretari o secretària.

 

Comissió d'Opinió d'Urgència

La Comissió d’Opinió d’Urgència es convoca per tal d’emetre algun comunicat davant de situacions o d’esdeveniments de caràcter excepcional que afecten els drets o els interessos de les persones immigrades o dels sol·licitants de protecció internacional. Pot ser convocada a proposta de la Presidència, per acord del Consell Plenari o de la Comissió Permanent, i a sol·licitud d’un mínim de vuit entitats membres del Consell.