El Consell desenvolupa el seu funcionament participatiu a través dels òrgans de govern, comissions i grups de treball, desplegant el Pla de treball que s’aprova en cada mandat.

A partir dels objectius del Pla de treball, i a proposta de la Comissió Permanent o de la Presidència, s’articulen els grups de treball o comissions per treballar temes específics. Actualment existeixen els grups de treball i comissions següents:
 

GT per a la Trobada BCN Ciutat Diversa

Prepara anualment la Trobada, en fa seguiment i avaluació. Format per totes les entitats que hi participen.

 
GT per a la dignificació del treball de la llar - 2018

Es va constituir el 2017 per preparar un document de propostes per al tema de l’any 2017, la Dignificació del treball de la llar i la cura de les persones. El 2018 s’inicia un grup de seguiment de la implementació de les propostes.

 
Comissió de Formació i Pla de formació i d’enfortiment del CMIB

El CMIB ha posat des de fa anys un Pla d’enfortiment i formació a disposició de les entitats, que ofereix suport individualitzat i grupal. El 2018 s’ha endegat una Comissió de Formació per ampliar les propostes formatives a totes les entitats membres, i s’han iniciat sessions formatives.

Actes i documentació:

 
Comissió de Comunicació 

Es constitueix com un espai en què les entitats puguin definir les prioritats, línies i criteris a seguir en l’àmbit de la comunicació, especialment al voltant d'activitats pròpies com la Trobada, el Premi, etcètera.

 
Altres grups de treball o comissions 

 • 2016: GT participació diversa
 • 2016: GT Dia Mundial de les Persones Refugiades
 • 2015: GT dones, violència de gènere, sexisme
 • 2014: GT jurídic 67 propostes del CMIB i estrangeria
 • 2011: GT Pla de treball CMIB
 • 2010: GT Reglament CMIB (normes reguladores)
 • 2010: GT i temàtica salut i sanitat
 • 2010: GT AMPAs: entitats CMIB i FAPAC
 • 2009: GT Pla m. interculturalitat
 • 2008: GT portal i web CMIB
 • 2008: GT reagrupament familiar