Antecedents i marc legal

El Consell Plenari en sessió del 19 d'abril de 1989 va aprovar, amb el vot unànime de tots els Grups Municipals, el Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal i dels deu Consells Escolars de Districte.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona, disposa que el Consell Escolar Municipal de Barcelona, pel que fa al funcionament i a les competències, es regeixi per l'ordenament aplicable als consells escolars territorials i estableix per als Consells Escolars de Districte l'ordenament aplicable als consells escolars municipals.

El Decret 84/2002, de 5 de febrer de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona estableix en la disposició addicional segona la consulta al Consell Escolar Municipal de Barcelona en les matèries que li són pròpies.

Per tal d'atendre la singularitat del Consell Escolar Municipal de Barcelona, la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives, va modificar la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars per reconèixer la composició especifica d'aquest Consell. El Decret 20/2005, de 8 de febrer determina la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

El gener de 2017 es va presentar, en la Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, la mesura de govern Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat. Aquesta mesura pretén dotar al CEMB d’una visió de l’educació que vagi més enllà de l’àmbit purament escolar, per entendre l’educació en la seva integritat, al llarg de tota la vida, i integrant tots els actors que participen en la comunitat educativa de la ciutat.

Tot desenvolupant aquesta mesura, s’ha plantejar la modernització de la normativa que regeix el CEMB. La sessió plenària celebrada el 18 de juliol de 2017 va aprovar un nou Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, amb la intenció d’actualitzar les seves metodologies de treball i fer més àgil i efectiva la participació de la comunitat educativa de la ciutat.

Vint-i-nou anys després de la constitució del CEMB, el Consell Plenari municipal, en sessió del 23 de març de 2018, va aprovar un nou Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, que adapta la normativa bàsica que regula el Consell a la seva evolució i a les noves necessitats i requeriments de la comunitat educativa.

Compartiu aquest contingut