Activitats del Consell

Les activitats del Consell Tributari són les següents:

DICTÀMENS 

Els dictàmens del Consell Tributari són documents produïts en els expedients en què es tramiten els recursos i reclamacions dels contribuents i d'altres subjectes passius tributaris i interessats. Darrere la proposta que formula l'òrgan de gestió (principalment l'Institut Municipal d'Hisenda), i en vista dels antecedents de fet i fonaments jurídics aplicables al cas, el Consell Tributari emet el seu dictamen, perquè l'alcalde (o regidor en qui delegui) resolgui el recurs.
El dictamen del Consell Tributari no és vinculant. No obstant això, i d'acord amb l'esperit i la finalitat que presideixen la seva creació, pràcticament en la totalitat dels casos, l'òrgan competent per resoldre ho fa seguint aquest dictamen.
És important assenyalar que la intervenció del Consell Tributari figura en tot cas en l'expedient, la qual cosa, en cas de disconformitat amb la resolució finalment adoptada, facilita l'actuació del poder judicial.

INFORMES

El Consell Tributari ha de fer un informe, amb caràcter previ a la seva aprovació per part dels òrgans municipals competents, sobre els projectes d'ordenances fiscals i de preus públics, així com de qualsevol altra disposició general relativa (totalment o parcialment) a ingressos de dret públic de l'Ajuntament. Així mateix, ha de fer informes sobre les matèries de la seva competència, en funció consultiva, a petició de l'alcalde o el regidor president de la Comissió de Presidència i Hisenda.

QUEIXES 

El Consell Tributari rep les queixes i els suggeriments que li formulen els contribuents, d'una manera directa, de les matèries relatives als actes d'aplicació, gestió, inspecció, recaptació i revisió dels tributs i preus públics municipals, i de recaptació dels altres ingressos de dret públic, i en fa un informe.