Presentació

Benvingut a la pàgina web del Consell Tributari de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquesta pàgina web té l'objectiu primordial d'apropar al públic la informació més rellevant sobre el funcionament del Consell Tributari i les activitats que desenvolupa.

El Consell Tributari ha demostrat ser un instrument innovador d'indubtable utilitat en la millora de les decisions municipals en matèria tributària, tant pel que fa als aspectes normatius que afecten les ordenances fiscals com a les decisions que s'han d'adoptar sobre els recursos dels contribuents en els procediments de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Barcelona.

El Consell Tributari es un òrgan de l'Ajuntament de Barcelona especialitzat en matèria de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic, essent la seva principal funció la de dictaminar totes les propostes de resolució dels recursos i reclamacions interposades contra els actes d'aplicació dels tributs i preus públics, i de recaptació d'aquests i d'altres ingressos de dret públic, que pertanyin a la Hisenda municipal.

Pel compliment de les seves funcions el Consell Tributari actua amb independència i objectivitat, impulsant i resolent d'ofici qualsevol qüestió de la seva competència.

Mitjançant aquesta pàgina web el visitant podrà conèixer els criteris jurídics que el Consell Tributari ha aplicat en els casos concrets i sobre els temes tributaris locals més importants de què ha tractat. Així mateix, en podrà veure el funcionament a través de les memòries elaborades anualment i interessar-se per la història d'aquest òrgan, i, també, apreciar-ne altres aspectes del funcionament i de les seves competències.