Què és el Consell Tributari

El Consell Tributari, situat a la ronda de Sant Pau, núm. 43-45, 1r. pis, es regeix d'acord amb el que disposa la Llei 1/2006, de 13 de març, mitjançant la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona; el seu Reglament orgànic, de 29 de juny de 2012, i l'Ordenança fiscal general.

És l'òrgan d'assessorament i control de l'Ajuntament de Barcelona especialitzat en matèria de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic.

La seva funció més important és intervenir en el sistema de recursos administratius perquè aquest actuï correctament, a fi de solucionar diferències entre l'Administració i els ciutadans, de conformitat amb el dret, i d'una manera com més eficaç millor. 
Els membres són designats per decret de l'Alcaldia, que ha de retre compte al Consell Plenari, i escollits entre persones de reconeguda competència tècnica en matèria tributària local. El nombre de membres oscil·la entre un mínim de tres i un màxim de nou. Actualment té set membres (un president, un vicepresident i cinc vocals) i un cos de funcionaris (lletrats i administratius) encapçalat pel secretari lletrat del Consell Tributari.

El Consell Tributari compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, actuant exclusivament d'acord amb els criteris jurídics, sense que els seus membres estiguin sotmesos a cap relació jeràrquica amb l'Administració.

És un òrgan de caràcter consultiu que exerceix un control de legalitat sobre la gestió tributària municipal en els casos en què se sol·licita la seva intervenció, sigui d'una manera preceptiva (dictàmens sobre les propostes de resolució dels recursos i reclamacions, i informes sobre les ordenances fiscals i d'altres disposicions generals municipals relatives a ingressos de dret públic) o bé d'una manera facultativa (elaboració d'estudis i treballs en matèria tributària local).

Dins del dret tributari local espanyol, és el primer cas d'introducció d'un òrgan altament qualificat i independent en els procediments administratius, en la relació de l'Ajuntament amb els ciutadans, en l'elaboració de les normes fiscals i en l'establiment de criteris tècnics jurídics d'actuació municipal en l'àmbit tributari. 
Les funcions del Consell Tributari són les següents:

  • Dictaminar les propostes de resolució dels recursos i reclamacions interposats contra els actes d'aplicació i recaptació dels tributs i preus públics, i de recaptació d'altres ingressos de dret públic que pertanyin a la hisenda municipal, de conformitat amb allò que preveu l'apartat 1 de l'article 2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
  • Fer un informe, amb caràcter previ a la seva aprovació provisional, sobre les ordenances fiscals i de preus públics, així com de qualssevol altres disposicions generals relatives totalment o parcialment a ingressos de dret públic, prèviament a la seva aprovació pels òrgans municipals competents.
  • Rebre les queixes i els suggeriments que facin directament els contribuents quant a les matèries esmentades en el punt 1 i fer-ne un informe.
  • Elaborar estudis i treballs sobre les matèries esmentades en els punts anteriors en funció consultiva.
  • Formular els informes o propostes que consideri adients amb referència a qualsevol assumpte que la pràctica i l'experiència li suggereixin.
El Consell Tributari