Normes

El Consell Tributari es regeix per l'article 47 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual s'aprova el règim especial del municipi de Barcelona; pel seu Reglament orgànic, de 29 de juny de 2012 (Butlletí Oficial de la Província de 17 de juliol de 2012), i també pels articles 110 i 191 a 193 de la vigent Ordenança fiscal general de l'Ajuntament.

El Consell Tributari aplica les normes tributàries i de preus públics aprovades anualment per l'Ajuntament.

A més, com a òrgan jurídic especialitzat en tributs i preus públics, el Consell Tributari aplica, entre d'altres, les normes tributàries i de preus públics de caràcter general referents a l'Administració local o que li són aplicables.