Memòries

Amb periodicitat anual, el Consell Tributari presenta una memòria en la qual s'exposa l'activitat realitzada l'any anterior, incloent-hi les observacions que resulten de l'exercici de les seves funcions i els suggeriments sobre les mesures que s'han d'adoptar per a un millor funcionament dels serveis sobre els quals es projecta la seva competència.