30 anys del Consell Tributari de Barcelona

Aniversari. El proper dimarts 26 de març a les 12 h tindrà lloc, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, la celebració del 30è aniversari de la constitució del Consell Tributari de Barcelona.

L’acte institucional serà presidit per Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia i comptarà amb les intervencions de Jordi Ayala, gerent de Presidència i Economia de l’Ajuntament de Barcelona; Julia Madrazo, presidenta del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Bilbao; Emilio Berlanga, ex president de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de Tomàs Font, catedràtic de Dret administratiu i president del Consell Tributari de Barcelona.

Aquesta commemoració comptarà amb una àmplia assistència de destacats representants del món de la justícia, de la universitat, dels tribunals economicoadministratius, de l’advocacia i l’assessorament fiscal i, naturalment, del propi Ajuntament i de les Administracions locals.

 

El Consell Tributari de Barcelona

El Consell Tributari és un òrgan especialitzat de l’Ajuntament de Barcelona en matèria fiscal, format per reconeguts especialistes externs de l’Ajuntament i que actua amb criteris d’independència tècnica, objectivitat, celeritat i gratuïtat, controlant els actes de gestió, recaptació, inspecció i revisió dels ingressos de dret públic dictats pel propi Consistori. Així mateix, informa totes les ordenances fiscals prèviament a la seva aprovació per tal de garantir-ne la legalitat.

Des de la seva creació l’any 1988 i fins l’actualitat, el Consell Tributari de Barcelona ha tramitat un total de 31.036 expedients, que inclouen recursos, queixes i informes.

Amb la seva activitat ha garantit la protecció dels drets dels contribuents, ha reduït la conflictivitat contenciós administrativa, ha col·laborat per millorar l’administració municipal i ha tingut  un paper destacat com a referent doctrinal per als òrgans municipals amb funcions resolutives i normatives, tant a Barcelona com a la resta de  les grans ciutats espanyoles.