El JCA 8 de Barcelona confirma el criteri del Consell Tributari respecte de l'exigibilitat de l'IBI a entitats religioses per immobles destinats a activitats econòmiques

Sentència. En sentència de 22 de juliol de 2021 el JCA 8 de Barcelona confirma el criteri del Consell Tributari respecte de l'exigibilitat de l'IBI a entitats religioses per immobles destinats a activitats econòmiques.

En data 22 de juliol de 2021 i en el marc del procediment abreujat 39/2020, el Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona va dictar sentència desestimant la pretensió d’una entitat religiosa de que se li apliqués l’exempció de l’IBI en un immoble de la seva titularitat a l’empara de l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Acollint el criteri prèviament establert per al referit supòsit pel Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona en el seu dictamen 960/21 de 23 de juny, el Jutjat exposa en el seu raonament jurídic primer:

«[…]

És un fet admès que la part actora està donada d’alta en l’exercici de les activitats dels epígrafs 859 (arrendament d’altres béns mobles) i 861.2 (arrendament de locals industrials). La part actora és titular de l’immoble que ens ocupa situat al carrer Provença, 283 el qual està arrendat a la mercantil Educativa Sant Nicholas School Barcelona S.L. i percep un lloguer. Per tant, l’activitat que l’actora desenvolupa en aquest immoble és el de lloguer, i no pas docent, doncs que hi exerceix la docència és la societat que abona el lloguer, activitat que no es troba dins de les enumerades a l’article 7 Llei 49/2002.

A més, l’article 62.1c) TRLHL estableix l’exempció d’ibi  “) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución”.

Si anem a l’Acord entre l’Estat i la Santa Seu, en el seu art. V estableix “Las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en el artículo IV de este Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias, o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas”.

 No obstant, com ja he dit abans, l’activitat que realitza la part actora amb el bé titularitat és econòmica ja que es tracta del lloguer d’un local, per tant aliena a les activitats que aquí es declaren i que semblaria que justifiquen  l’exempció».