Informe del Consell Tributari en matèria de plusvàlua

Plusvàlua. Informe del Consell Tributari en matèria de plusvàlua arran de la STC de 26 d'octubre de 2021 i del RD Llei 26/2021, de 8 de novembre

En data 15 de desembre de 2021 el Consell Tributari emet informe a petició de la Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda sobre diverses qüestions en matèria de l’impost de plusvàlua arran de la Sentència del Tribunal Constitucional número 182/2021, de 26 d’octubre de 2021 i del Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.