Lliurament de la memòria d'activitats del 2021

El Consell Tributari fa lliurament a l'Alcaldessa de Barcelona de la Memòria d'activitats del 2021.

El  passat dia 23 de novembre el Consell Tributari va lliurar a l’Alcaldessa de Barcelona, Excma. Sra. Ada Colau i Ballano, la memòria d’activitats corresponent a l’exercici 2021. L’acte es va celebrar a la sala Tàpies de l’Ajuntament de Barcelona i, juntament amb  els membres del Consell i el seu Secretari,  van assistir-hi, per part de l’Ajuntament, el sisè tinent d’Alcaldia, l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau, la regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña i el secretari General de l’Ajuntament, Sr. Jordi Cases i Pallarès.

El President del Consell Tributari, Sr. Tomàs Font i Llovet, va exposar detalladament l’activitat duta a terme pel Consell durant l’exercici 2021 i va comentar els dictàmens i informes més significatius. Així, respecte a l’Impost de vehicles de tracció mecànica, va destacar els dictàmens emesos en relació a la deslocalització de flotes per part d’algunes empreses (on els Tribunals ja han refermat la posició mantinguda pel   Consell Tributari respecte a l’obligació d’aquestes de tributar a Barcelona ) i, en relació a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, els informes on es van abordar diferents problemes derivats de l’aplicació de les sentències dictades pel Tribunal Constitucional declarant la inconstitucionalitat  parcial d’aquest impost, en especial, l’última Sentència, de 26 d’octubre de 2021, del qual es va destacar el seu valor.

El conjunt de l’activitat del Consell el darrer any indica un increment significatiu respecte d’anys anteriors, tant pel que fa als dictàmens sobre recursos interposats pels ciutadans com als informes  evacuats a sol·licitud de l’Ajuntament.

Per últim, el Sr. Font va agrair a l’Alcaldessa i a les altres autoritats el recolzament prestat al Consell, la confiança dipositada en la institució i el respecte que sempre han demostrat a la seva independència.

L’Alcaldessa, així com la resta d’autoritats presents a l’acte, van posar en valor la feina feta pel Consell Tributari i la importància que té per a la ciutat de Barcelona, destacant el valor, qualitat i solidesa tècnica dels seus dictàmens i informes, moltes vegades innovadors i precedents de referència per a diferents institucions i operadors jurídics i, sobre tot, una garantia contrastada per a la ciutadania.