Relacions institucionals

Lliurament de la memòria d'activitats de l'exercici 2022 al president de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El President del Consell Tributari de Barcelona, Sr. Tomàs Font i Llovet, va fer lliurament de la memòria d’activitats de l’exercici 2022 al president de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El Consell Tributari de Barcelona en ple va ser rebut el passat 29 de febrer a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per fer entrega de la memòria d’activitats de l’exercici 2022 al president de la sala contenciosa administrativa del Tribunal, Sr. Javier Aguayo Mejía, que va estar acompanyat pels magistrats que integren la secció primera d’aquesta sala. La memòria presentada recull els criteris seguits pel Consell en dictaminar alguns recursos analitzats el 2022 que van presentar certa complexitat o conflictivitat.

En el seu parlament, el Sr. Font, va assenyalar que aquesta memòria testimonia la dedicació, l’esforç i compromís del Consell per donar resposta adequada a problemes tan variats com els que van derivar de la declaració d’inconstitucionalitat del mètode de càlcul de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana o com els sorgits amb la declaració de l’estat d’alarma i la seva normativa de desenvolupament i,  en especial, pels produïts per la prohibició normativa de l’exercici de certes activitats econòmiques.

Ambdós presidents van destacar  la significació de la trobada com a expressió de la col·laboració i respecte que mantenen ambdues Institucions, compromeses en la prestació del millor servei als ciutadans, i van coincidir també que, en l’àmbit d’una societat cada vegada més complexa i canviant, resulta necessari explorar altres formes d’intercanvi de coneixement  i s’hi van emplaçar mútuament.

En el transcurs de l’acte es va recordar la recent i sentida pèrdua del Sr. Rafael Entrena Cuesta, antic i destacat vocal del Consell Tributari i es va expressar el reconeixement a la seva valuosa trajectòria professional.