Protecció

de fauna urbana

Fauna protegida

A Barcelona, hi crien una gran varietat d'ocells, molts dels quals estan legalment protegits. 

Moltes espècies fan niu als arbres o al sotabosc, però també hi ha algunes espècies que fan el niu als edificis. Ocells com els falciots, els ballesters i les orenetes, els xoriguers, els falciots, entre d’altres, han trobat en els edificis de la ciutat un substitut artificial dels penya-segats.

La ciutat també compta amb la presència d’altres espècies protegides. Esquirols, eriçons, diverses espècies de ratpenats, molts dels ocells que fan niu en l’arbrat i en l’estrat arbustiu, i també amfibis com el tòtil i la reineta i rèptils, com sargantanes i dragons, entre d’altres, estan protegits per normativa.

Totes aquestes espècies són un patrimoni natural molt important i milloren la qualitat de vida a la ciutat.

Conservació de fauna protegida

La presència de fauna silvestre protegida està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat i per l’article 334 del Codi Penal.

Aquest text indica que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi (els nius i refugis també estan protegits fora de l'època de cria i encara que no estigui ocupats). En cas que sigui necessari fer-ho caldrà sol·licitar una autorització excepcional als Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya abans d'iniciar qualsevol actuació a través del següent enllaç:

Accedir al tràmit

Destinatari del tràmit: Secció de Biodiversitat i Medi Natural (Fauna)

Els promotors d’intervencions en edificis (rehabilitacions, enderrocs, obra nova, etc.), d’intervencions en l’espai (públic o privat) i promotors d’activitats que puguin afectar a la fauna silvestre protegida, tenen la responsabilitat de comprovar la possible presència d’espècies protegides pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol tipus d’actuació. Atenent a la normativa vigent, la destrucció o simple molèstia de llocs de cria o refugi d'espècies protegides pot comportar l'aturada de l'obra i ser constitutiu de delicte penal o sanció administrativa.

La fauna urbana

Aus en edificis

Es considera que hi ha afectació a les aus, si l'actuació té incidència sobre:

 • Nius de fang adherits a la façana, finestres, patis de llum o a l'interior d'edificis abandonats. No es poden retirar sense autorització.
 • Cavitats, forats de ventilació en mitgeres o qualsevol forat o cambra buida (cal respectar tots els forats i més, si es coneix la seva utilització per espècies protegides) que no es poden tapar o inhabilitar sense autorització.

El criteri bàsic a seguir és no tapar forats. En cas de problemes amb els coloms, es pot procedir a reduir les dimensions del forat d'acord amb les especificacions tècniques del manual Arquitectura i fauna urbana per impedir-ne la seva entrada.

Com puc saber si el meu edifici té nius d’espècies protegides?

L’ajuntament de Barcelona té detectats actualment més de 900 edificis que compten amb presència de nius. Clica aquí per accedir al llistat i comprovar si el teu edifici és un d’aquests.

També pots consultar la informació a través de l'eina:

Visor de fauna

Malgrat que l'edifici no estigui en aquest llistat, el promotor té la responsabilitat de comprovar aquesta possible presència d'espècies protegides pels propis mitjans abans d'iniciar qualsevol tipus d'intervenció en l'edifici.

Altra fauna protegida de la ciutat

En general, per la resta de fauna silvestre protegida, es considera que hi pot haver afectació a la fauna quan l’actuació té lloc en els següents àmbits:

 • Basses i estanys naturalitzats (sense ús de productes químics) i torrents d’aigua
 • Solars urbans amb cobertura vegetal
 • Espais naturals urbans (Montjuïc, Tres Turons, solell de Collserola, Rec Comtal, riu Besós) no consolidats com a Parcs i Jardins
 • Parc i Jardins vegetats

Eriçons

Com puc saber si en l’àmbit d’actuació hi ha eriçons?

L’ajuntament de Barcelona té detectades colònies d’eriçons en els següents espais:

 • Parcs i jardins (i zones d’influència) propers a Collserola: Parc de Cervantes, Parc del Castell de l’Oreneta, Jardins de Can Sentmenat, Parc de la Font del Racó, Jardins de Montbau, Parc de les Heures-Llars Mundet, Parc del Laberint d’Horta i Parc de Xavier Montsalvatge
 • Tots els solars (no formalitzats com a parcs) propers a Collserola
 • Solars adjacents al futur Parc de la Sagrera del Districte de Sant Martí (des de Santa Coloma fins al pont de Felip II)
 • Horts urbans municipals (i zones d’influència): Torre Melina, Can Cadena
 • Parc de la Ciutadella i Zoo de Barcelona
 • Viver de tres Pins i zones d’influència (Montjuïc)
 • Jardí Botànic de Barcelona

Fora d’aquests àmbits d’actuació cal recordar però que el promotor té la responsabilitat de comprovar aquesta possible presència d'espècies protegides pels propis mitjans abans d'iniciar qualsevol tipus d'intervenció.

Visor d'eriçons (Galanthus)

Amfibis

Com puc saber si en les basses, estanys i rierols hi ha amfibis?

Les trobaràs a l’Atles de la Biodiversitat, clicant sobre la capa de basses naturalitzades

Fora d’aquests àmbits d’actuació cal recordar però que el promotor té la responsabilitat de comprovar aquesta possible presència d'espècies protegides pels propis mitjans abans d'iniciar qualsevol tipus d'intervenció.

Com cal actuar si hi ha espècies protegides?

 • En cas que es realitzin obres, però aquestes no tinguin afectació en els nius o refugis (perquè no es destrueixen, o perquè les obres es realitzin fora de la temporada de cria o perquè es treballa a molts metres d’aquests), no serà necessari demanar l’autorització prèvia al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 • En aquelles obres i intervencions on s’hagin detectat indicis o presència d’espècies protegides, i estigui previst executar-les durant la temporada de cria (de forma general d’abril a setembre), o bé es puguin destruir nius, tancar forats o causar danys a la fauna, serà necessari demanar autorització als Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya a l’inici de les obres.  L’autorització pot establir mesures correctores o compensatòries per donar continuïtat a l’indret de cria o refugi que sigui afectat per la intervenció.