Assistència i modificacions del contracte

Quan un infant no pot assistir a l’escola, la família ho ha de notificar a la direcció del centre. La falta d’assistència no justificada durant més de vint dies naturals pot provocar la baixa de l’infant i la cobertura immediata de la plaça.
 
Les baixes del servei d’escolaritat o menjador s’han de comunicar per escrit, lliurant el document corresponent de baixa normalitzat, degudament signat, a la Direcció del centre. Perquè no s’emeti la facturació corresponent del preu públic d’escolaritat o alimentació, la família ha de comunicar la baixa o modificació dels serveis contractats a la Direcció del centre abans del dia 25 del mes anterior a l’inici de la baixa o modificació del servei. Si la baixa o modificació es notifica més tard del dia 25 del mes anterior que es produeixi, els efectes en la facturació es produiran a l’inici del mes següent al de la modificació o baixa.
 
Les altes del contracte d’alimentació s’han de fer, també, mitjançant una notificació escrita a la Direcció del centre. Si ja hi ha hagut una baixa del servei, per a la formalització de l’alta següent del servei d’alimentació durant el curs escolar, han d’haver transcorregut 25 dies lectius des de la baixa en aquest servei (tot i així, les famílies poden fer ús del menjador des del moment que ho necessitin, liquidant el preu dels àpats esporàdics pels dies efectivament utilitzats fins a l’alta del servei d’alimentació).
 
La baixa total o parcial del servei no dona dret a la devolució dels rebuts ja emesos, ni l’IMEB retornarà cap import a les famílies quan un infant no hagi pogut assistir a l’escola.
 
En el cas que les criatures es matriculin a l’escola o es donin d’alta al servei d’alimentació una vegada iniciat el curs, en la primera facturació que hagi de fer l’Institut Municipal d’Educació es regularitzaran els dies transcorreguts de servei durant el mes anterior, i, alhora, es facturarà el mes entrant per avançat, més la mitja mensualitat corresponent al juliol, també per avançat.

Compartiu aquest contingut