Autorització de sortides

El pare, la mare o la persona que en tingui la tutela, ha de notificar la identificació de la persona que recollirà l’infant. En el cas que no sigui la persona habitual qui reculli l’infant, cal notificar-ho amb antelació i, sempre que no sigui una situació d'urgència, per escrit. Es recomana que les persones que recullin els infants a la sortida de l’escola siguin majors d’edat. En els casos en què les famílies sol·licitin que sigui un menor d’edat qui reculli l’infant, és necessària l’autorització específica corresponent.
 
Cada centre, en el marc de la seva programació pedagògica, organitza diferents sortides al barri, excursions, etcètera. Les famílies han d’autoritzar per escrit la participació en aquestes activitats i fer-se càrrec de les despeses particulars que ocasionin. En el cas de les famílies que no considerin oportú que els fills hi participin, l’escola ha d’oferir la possibilitat que l’infant es quedi al centre mentre dura l’activitat.

Compartiu aquest contingut