Autorització de sortides

El pare, la mare o la persona que tingui la tutela de l’infant ha de notificar la identificació de la persona que el recollirà. En el cas que qui reculli l’infant no sigui la persona habitual, cal notificar-ho amb antelació i, sempre que no sigui una situació d’urgència, per escrit. Es recomana que les persones que recullin els infants a la sortida de l’escola siguin majors d’edat. En els casos en què les famílies sol·licitin que sigui una persona menor d’edat qui reculli l’infant, és necessària l’autorització específica corresponent.

Cada centre, en el marc de la seva programació pedagògica, organitza diverses sortides al barri, excursions, etcètera. Les famílies han d’autoritzar per escrit la participació en aquestes activitats i fer-se càrrec de les despeses particulars que ocasionin. En el cas de les famílies que no considerin oportú que els seus infants hi participin, l’escola ha d’oferir la possibilitat que es quedin al centre mentre dura l’activitat.

Compartiu aquest contingut