Com demanar sol·licitud de revisió de tarifació?

ACLARIMENTS PER A LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LA TARIFACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA PER AL CURS 2022-2023:

La tarifació social de les Escoles Bressol de Barcelona es calcula en base a les dades fiscals de l’exercici 2021 acreditades per l’Agència Tributària.

Aquelles famílies que necessitin sol·licitar-ne una revisió per haver patit un canvi sòcio-econòmic substancial en el present exercici per causes sobrevingudes posteriors a la matrícula podran fer-ho, segons dictamina l’Article 5 de la Regulació dels Preus Públics pels Serveis d’Educació, sempre mitjançant una instància dirigida a l’Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) acompanyada de la documentació que acrediti aquest canvi i que permeti calcular el nou llindar de renda familiar.

La documentació es requereix de tots els tutors de l’alumne i ha d'incloure de manera necessària la informació indicada en els tres punts aquí llistats:

1 – Declaracions de renda (model 100) de l’exercici del 2021 o, en el seu defecte, certificat d’imputacions de IRPF emès per l’Agència Tributària dels dos tutors de l’alumne.

2 - Tots els fulls de salari/nòmines dels dos tutors de l’alumne des del mes de gener 2022 fins a la data de presentació de la instància

 • En casos d’acomiadament o finalització de contracte:
     - Última nòmina amb liquidació econòmica (“finiquito”)
     - Inscripció al SEPE
     - Carta del SEPE comunicant la prestació d’atur o acreditant que no correspon
   
 • En casos de treballadors autònoms:
     - Declaracions trimestrals d’IVA (model 303) i IRPF (model 130) dels trimestres tancats de 2022
     - Certificats d’ingressos de la Mútua en cas que correspongui
   
 • En casos de pensionistes: certificat d’ingressos emès per la Seguretat Social.
   
 • En casos d’ERTO
     - Comunicació de l’empresa
     - Nòmines / fulls de salari quan correspongui
     - Acreditació de la part salarial corresponent a l’Estat

3 - Informe de seguiment per part d’entitats d’ajuda social.

 • Informe segellat per l’ens col·laborador de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) que correspongui (CSS, SIS, SARA, SAIER, SISFA-ROM…) o entitat d’atenció social anàloga
 • Certificat de ser beneficiari del Fons per la Infància, Fons d’Emergència o Renda Garantida de la ciutadania
 • Excepcionalment aquest curs s’ha convingut entre l’IMSS i l’IMEB que en els casos de famílies que no estiguin en seguiment de cap entitat d’ajuda social, des de l’IMEB es traslladarà la informació acreditativa de la situació socioeconòmica de la família a l’IMSS per a que es valori si es tracta d’un cas necessitat de revisió per la seva vulnerabilitat econòmica.

Les instàncies que no incorporin la documentació esmentada s'entendran com incomplertes i, per tant, no es podran valorar i es donarà per desestimada la petició. L’Administració podrà requerir documentació addicional si la considera pertinent per a establir el nou llindar de renda.

Donat que l'atribució del tram corresponent dels preus públics d'escolaritat i/o alimentació de les EBM depèn fonamentalment del nivell de renda comprovat, la revisió es realitzarà, si s'escau canvi de tram, a partir del mes següent a la sol·licitud.

La presentació de la instància a l'Institut Municipal d'Educació es pot realitzar:

Compartiu aquest contingut