Quins membres computen com a unitat familiar?

A la casella de número de membres de la unitat familiar cal que poseu quantes persones sou a casa, tenint en compte que la normativa indica que els membres computables són els següents:

 • L'infant que es matricula
 • El pare i la mare o tutors/es legals de l'infant
  En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen/a és compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guàrdia i custòdia del nen s’atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però s’afegirà a la renda del tutor la pensió d’alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.
  En el cas de família monoparental, s’haurà de manifestar estar en possessió del títol i es comprovarà que el tutor i l’infant estiguin dins el carnet de família monoparental, i que aquest estigui vigent. Si no s’està en possessió de carnet vigent es podrà acreditar amb el llibre de família, on únicament hi haurà de constar un sol tutor (altrament la família no es considerarà monoparental)
  En el cas de viudetat, aquesta només s’haurà de justificar amb el llibre de família (o certificat de defunció) si no s’està en possessió de carnet de família monoparental vigent.
 • Els germans i germanes de fins a 25 anys que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.
 • Els germans i germanes majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.
  Es consideren membres de la unitat familiar i per tant, germans/es de l’infant, aquells que convisquin amb l’infant a la data de la matrícula segons el padró i comparteixin amb ell un o els dos tutors.
  Addicionalment, només per als casos en que els dos tutors de l’infant estan separats o divorciats i tenen la custodia compartida dels fills en comú, es consideraran germans/es de l’alumne als efectes de la tarifació els germans/es que comparteixen els dos tutors amb l’alumne i que no conviuen amb l’alumne però sí amb un dels tutors.

No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb o sense relació de parentiu amb l’infant, ni els avis que hi convisquin.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprovarà el nombre de membres de la unitat familiar mitjançant el llibre de família, aportat per la família, i el volant de convivència de l’infant (si la família està empadronada fora de Barcelona ha d’aportar el volant de convivència en paper). El nombre de membres comprovat serà l’efectiu per tal de calcular la tarifa.

Compartiu aquest contingut