Presentació de sol·licituds i documentació a aportar

Per poder participar en la preinscripció i matricular-se en una escola bressol municipal o llar d'infants pública cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes el dia de l'inici del curs. Al llarg del curs, les escoles bressol municipals o llar d’infants poden també admetre nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Per al curs 2020-2021, les famílies podran presentar la sol·licitud per internet o presencialment al centre triat en primera opció.

Per tal de donar compliment a l’article 28 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, els usuaris únicament hauran d’aportar la documentació dels criteris de preinscripció al·legats que l’Ajuntament no pugui comprovar al padró o interoperar amb la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, les famílies que només al·leguin el domicili  i/o la possessió dels carnets de família nombrosa o monoparental o de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya podran fer la inscripció totalment telemàtica, sense necessitat d’anar al centre i si opten per fer la preinscripció via presencial tampoc caldrà que aportin la documentació acreditativa d’aquests criteris.

Les famílies que al·leguin situacions que no poden ser comprovades directament per l’administració podran també fer la preinscripció per via telemàtica, però hauran de presentar la documentació acreditativa presencialment a l’escola bressol o llars d’infants escollida en primera opció. Aquestes situacions són les següents:

  • Carnets de família nombrosa o monoparental emesos per altres comunitats autònomes.
  • Certificats de discapacitats emesos per altres comunitats autònomes o discapacitat per reconeixement d’una pensió de la Seguretat Social.
  • Beneficiaris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/tutora.

En aquests casos les famílies hauran de presentar l’original de la documentació en el termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció per al curs 2020-2021, a excepció de les famílies que facin la sol·licitud per via telemàtica l’últim dia. Aquestes podran presentar la documentació un dia hàbil posterior a la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Els documents presentats han d’estar vigents en el període de presentació de les sol·licituds i no podran tenir una data posterior al període de finalització de presentació de les sol·licituds. 

Igualment, les famílies podran optar per la via presencial com fins ara. Les famílies que optin per la via presencial han de presentar la sol·licitud complimentada junt amb la documentació acreditativa, si es requereix, a l'escola bressol municipal sol·licitada en primer lloc dins del període de presentació de sol·licituds.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant. La presentació de més d’una comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Per a llars d’infants públiques de municipis diferents es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

Documents que cal presentar en funció dels criteris al·legats:

CRITERIS GENERALS

a) Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts

S'entén l’infant té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

S'entén que un pare o mare o tutor o tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable als infants en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Per acreditar aquest criteri no s’ha de presentar cap document perquè el centre en fa la comprovació.

b) Proximitat del domicili de l'alumne o alumna  al centre o, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet.

  • Domicili dins de l’àrea d’influència del centre: 30 punts
  • Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de l’àrea d’influència del centre: 10 punts
  • Domicili fora del municipi de Barcelona: 0 punts
  • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts

Pel que fa a la baremació del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

L’IMEB comprovarà aquesta informació directament amb el padró de Barcelona (no cal presentar el volant de convivència).

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar: 10 punts

Cal presentar la documentació acreditativa de ser beneficiaria o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (original).

d) Discapacitat de l’alumne o alumna o del pare, mare, tutor o tutora o germans: 10 punts

Si el certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició s’ha emès per la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) no s’haurà de presentar l’original al centre perquè l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per obtenir aquesta dada. Sí que s’hauran de presentar els certificats de discapacitat emesos per organismes competents d’altres comunitats autònomes.

En tots els casos, la discapacitat ha de ser igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió (original).

CRITERI COMPLEMENTARI

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts

Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.  Si el carnet ha estat emès  per la Generalitat de Catalunya no s’haurà de presentar l’original ja que des de l’IMEB s’interoperarà amb aquesta administració per obtenir aquesta dada. Per als carnets emesos fora de Catalunya sí que s’hauran de presentar al centre triat en primera opció.