Orientacions sanitàries

Les malalties que es poden transmetre d’una persona a una altra són freqüents en infants que assisteixen a l’escola bressol. De manera general, s’informa que els infants no han d’anar a l’escola quan tinguin manifestació activa d’una malaltia infecciosa per garantir-ne el benestar i evitar el risc de contagi amb les persones que hi comparteixen aula.

El document “Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles”, elaborat pel Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, servirà de referència a l’escola per compartir amb les famílies quines són les manifestacions de malaltia que impliquen la recomanació que els infants no assisteixin a l’escola.

Segons aquest document, els criteris generals que aconsellen la no assistència de l’infant a l’escola són els següents:

  • Que la malaltia impedeixi que l’infant dugui a terme les activitats amb normalitat.

  • Que la malaltia de l’infant requereixi més atencions de les que els seus responsables li puguin donar, atès que l’atenció a la resta d’infants no hi pot quedar afectada.

  • Que l’infant presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu.

  • Que l’infant presenti exantema amb febre o canvis de comportament, i el metge/metgessa no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.

Aquest document es pot consultar aquí.

En cas que un infant de l’escola sigui diagnosticat d’una malaltia infecciosa greu, sempre és l’Agència de Salut Pública la que determina el procediment d’actuació que s’ha de seguir.

  • En cas que es detecti la presència de polls al cap dels infants, cal un tractament de manera immediata. En els casos de llémenes, un cop iniciat el tractament i si ja estan mortes, encara que no hagin desaparegut del tot, l’infant pot assistir a l’escola bressol.

  • Els infants amb al·lèrgies alimentàries ho han d’acreditar amb un informe emès per un metge o metgessa col·legiats, en el qual s’especifiquin els al·lèrgens concrets i s’indiqui, com a mínim, l’índex d’IgE i els valors de referència considerats normals. També cal especificar les mesures d’actuació recomanades.

  • Si un infant es posa malalt a l’escola, s’avisa la família. Per poder establir una ràpida comunicació en el cas que es presenti una situació d’urgència, l’escola ha de tenir, almenys, un telèfon de contacte de la família (casa, feina, mòbil, etcètera). La família indicarà a quin hospital o clínica prefereix que es traslladi el fill en cas d’urgència o de malaltia important, sempre que les circumstàncies de la urgència permetin fer una elecció.

  • Per poder administrar medicació als infants, cal que el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela aportin una recepta o informe del metge/metgessa en el qual consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela han d’aportar un escrit en el qual es demani i s’autoritzi que el personal del centre educatiu administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible administrar-la en horari lectiu.

El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria recomana administrar paracetamol a infants amb febre igual o superior a 38 °C. Per poder administrar aquest medicament cal tenir l’autorització del pare, la mare o la persona que en tingui la tutela, una autorització que l’escola ha de demanar en el moment de la inscripció de l’infant.

Compartiu aquest contingut