Termini de pagament

Les quotes mensuals establertes segons els serveis contractats i la tarifa corresponent es paguen durant deu mesos, del mes de setembre al mes de juny. Els rebuts s’emeten durant la primera setmana de cada mes (llevat el de setembre, que s’emet entre el dia 10 i el dia 20).

Al juliol no s’emet cap rebut (excepte els àpats esporàdics consumits per les famílies que no tinguin contractat el servei d’alimentació tot l’any).

Els preus públics pels serveis d’educació són exigibles abans de l’inici de la prestació del servei. La forma de pagament és la domiciliació bancària. Cal signar i lliurar al centre l’ordre SEPA que us facilitarà la direcció del centre.

El termini màxim de pagament és de dos mesos des de l’emissió dels rebuts corresponents de les deu quotes dels preus públics. Transcorregut aquest termini de pagament en període voluntari sense que s’hagi acreditat el pagament, l’Ajuntament iniciarà els tràmits de cobrament per la via executiva, que pot comportar despeses addicionals per recàrrec i interessos de demora i pràctica d’embargaments, d’acord amb el que preveu la regulació dels preus públics d’educació vigents, si escau.

Compartiu aquest contingut