Oferta educativa per majors de 18 anys

 La proposta d’activitats instrumentals i vocals dirigides a alumnat major de 18 anys amb interès per la pràctica musical és en grup.

>> Link d'inscripció 

L’import del taller s’abonarà en un sol pagament a l’inici del curs, via domiciliació bancària.

Documentació a aportar per a la matrícula:

  • Resguard de preinscripció.
  • Fotocòpia del D.N.I.
  • Una fotografia mida carnet.
  • Les dades bancàries per omplir el document SEPA.

En el cas d’adults que hagin fet anteriorment algun taller a l’escola, només serà necessari que aportin les dades bancàries. La resta de documentació no serà demanada.