Cessió d'instruments

Regulació dels preus públics pel servei de préstec d’instruments. Curs 2020-2021.

Resolució aprovada per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió del dia 31 de gener de 2019.

Les escoles municipals de música disposen d'un banc d'instruments per a garantir una oferta d'instruments àmplia i diversificada als alumnes dels centres, alhora que es possibilita la creació de conjunts instrumentals. El préstec d'un instrument s'estableix al llarg de tot el curs escolar i es liquida en un sol termini mitjançant domiciliació bancària.

Seran exempts de pagament del servei de préstec aquells instruments que, puntualment, es cedeixen per a l'ús dels alumnes per a la seva participació a produccions específiques, amb durada inferior a dos mesos.

Quan, a causa de l'alta durant el curs i no en el seu inici, es sol·liciti el lloguer d'un instrument, s'aplicarà el preu proporcional segons el nombre de mesos que restin fins al final del curs (calculant que el preu d'un curs escolar s'ha estimat sobre 10 mesos).

  • Instruments el valor del qual sigui inferior o igual a 300 EUR: 70 EUR/curs.
    Pròrroga estiu: 18 EUR.
  • Instruments el valor del qual sigui major de 301 i inferior o igual a 800 EUR: 142 EUR/curs.
    Pròrroga estiu: 41 EUR.
  • Instruments el valor del qual sigui superior a 800 EUR: 182 EUR/curs.
    Pròrroga estiu: 57 EUR.

Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar l'impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).

Cal adreçar les sol·licituds a la secretaria de l’escola de música on s’és matriculat.