Preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA DE BARCELONA

Calendari de preinscripció i de matriculació del curs 2024-2025:

 • Publicació de les places vacants:
  22 d'abril de 2024.
 • Període de preinscripció:
  del 30 d’abril al 8 de maig de 2024.
 • Publicació del nombre d'inscrits ordenats de forma ascendent segons el nombre d'identificació (només consultable a través de les pàgines web):
  10 de maig de 2024, a partir de les 17 hores.
 • Convocatòries d'exercici musical a partir dels 8 anys:
  del 14 al 24 de maig de 2024.
 • Publicació relació baremada de sol·licituds a la pàgina web de cada escola:
  30 de maig de 2024, a partir de les 17 hores.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades, presencial, amb cita prèvia:
  del 31 de maig al 4 de juny de 2024.
 • Publicació relació d'alumnat admès amb consulta en línia, presencial, només amb cita prèvia:
  11 de juny de 2024, a partir de les 17 hores.
 • Calendari de matrícula dels nous admesos i sol·licitud de bonificacions:
  del 12 al 20 de juny de 2024.

*El sorteig per a establir el número d’aplicació per a l’atorgament de places en situació d’empat es realitzarà el 29 de maig de 2024, a les 10 hores, a la seu de l’Institut d’Educació i s’informarà del resultat a través de les pàgines web de les escoles municipals de música.

La resolució dels preus públics pels serveis d'educació estableix els imports que corresponen als programes de l'alumnat de les escoles municipals de música de Barcelona (clàusula 3.3)

Per calcular el preu corresponent al programa formatiu pel que es formalitza la matrícula, cal calcular una ràtio resultat de la divisió de les hores setmanals de dedicació (format decimal) entre el nombre d'alumnes que participen en la mateixa activitat (en les activitats grupals, el nombre mitjà d'alumnes que s'utilitza per fer aquest càlcul està regulat a la resolució). Cal sumar les ràtios obtingudes per a cada activitat i el resultat es trobarà dins d'un rang corresponent a un programa, que ens indicarà el preu públic total del curs.

La forma de pagament és la domiciliació bancària i el preu s'abonarà de la següent manera:

Juliol____________________ 25%
Octubre__________________ 20%
Desembre________________ 20%
Febrer___________________ 20%
Abril_____________________ 15%

En cas d'altes durant el curs, els percentatges del preu del programa a abonar, es troben detallats a la resolució.

En cas de baixa, és necessari signar el document de baixa i lliurar-lo a la secretaria del centre per fer-la efectiva.

Es podrà sol·licitar bonificació per a l'alumnat matriculat d'entre 4 i 18 anys.

Pel curs escolar 2024-2025 es preveuen uns rangs de bonificació del 30, 50 o 70% del preu públic.

La sol·licitud s'ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d'anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar a la resolució de preus públics.

Per tal de poder formalitzar matrícula i sol·licitar bonificació els dos tutors hauran d'estar al corrent de pagament dels serveis o activitats prestats amb anterioritat per l'Institut Municipal d'Educació.

Calendari de presentació de sol·licituds de bonificació: la presentació de sol·licituds de bonificació es realitza paral·lelament a la formalització de la matrícula.

1. Per optar a alguna de les places tindran prioritat les sol·licituds d'alumnes amb empadronament a la ciutat de Barcelona.

2. En els programes de llarga durada, no tallers, la meitat de les places per les quals es fa oferta als nens i nenes de 4, 5, 6 i 7 anys (nascuts el 2020, 2019, 2018 i 2017) i, en el cas de nombre senar, a la meitat més 1, es reservaran per a:
- Germans d'alumnes matriculats a l'escola per la qual es sol·liciti una plaça en programes de llarg recorregut, no a tallers.
- Els fills de pare, mare o tutor legal que treballi a l'escola de música en el moment de la preinscripció, sempre que es pugui acreditar l'empadronament a la ciutat de Barcelona.

3. Tindran prioritat aquelles sol·licituds en les quals la persona sol·licitant sigui beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania o equivalent, i serà d'aplicació als programes de llarga durada per a alumnat de 4 a 7 anys. Caldrà indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació acreditativa.

4. Per al curs 2024-2025 es reservarà una plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques en els cursos que formin part dels programes de llarg recorregut, dirigits a infants de 4 anys a les escoles Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris, i de 5 anys a Eixample i Sant Andreu, amb l'acreditació d'una discapacitat igual o superior al 33%.

5. A partir dels 8 anys –nascuts l'any 2016– i quan l'oferta així ho indiqui, els nois i noies hauran de realitzar un exercici musical. La finalitat d'aquest exercici és conèixer les aptituds artístiques dels nois i noies, per tal de poder assignar-los el grup col·lectiu més adient.
L'exercici pot consistir en alguna/es de les següents activitats:
- Cantar una cançó que conegui.
- Moure's seguint una pulsació.
- Tocar una peça que conegui (pot portar partitura o interpretar-la de memòria), amb l'instrument pel qual es sol·licita l'admissió, si en té coneixement, o amb un altre instrument, encara que sigui diferent pel que ha presentat la preinscripció.
- Altres.

6. Quan, en l'oferta de places, s'indiqui que es requereixin coneixements previs d'instrument es requerirà un exercici que podrà constar d'alguna/es de les activitats següents:
- Tocar una peça que conegui (pot portar partitura o interpretar-la de memòria), amb l'instrument pel qual es sol·licita l'admissió.
- Llegir una partitura o fragment a vista, que se li facilitarà en aquell moment i/o resoldre altres qüestions relacionades amb el llenguatge musical. Aquest exercici pot realitzar-se a continuació de l'anterior o bé, un cop admès, l'alumne podria ser convocat de nou, per a assignar-li el grup col·lectiu més adient.
Aquests exercicis es realitzaran davant de dos professors o professores de l'escola, que en faran la valoració.
Aquests exercicis es valoraran amb una puntuació entre 0 i 10 punts i les sol·licituds s'ordenaran segons la puntuació obtinguda. A partir d'aquest resultat s'assignaran les places disponibles i la resta de sol·licitants conformaran la llista d'espera per a la cobertura de vacants al llarg del curs escolar 2024-2025.
En cas que la plaça per la qual s'opti requereixi uns coneixements superiors als de l'alumne, es proposarà que formi part d'una llista d'espera més adient als seus coneixements i destresa.

L'alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció restarà en una llista d'espera de l'especialitat sol·licitada, que tindrà vigència fins a l'inici del nou procés d'admissió d'alumnes.

En cas de produir-se una vacant en el grup o especialitat sol·licitat es procedirà a comunicar-ho a les famílies, seguint l'ordre establert en la llista d'espera i convocant-se, si cal, la realització d'unexercici pràctic.

Es poden presentar sol·licituds per a formar part d'altres llistes d'espera, en cas que no hi hagi vacants per l'especialitat per la que esteu interessats. Amb la llista d'espera es dóna cobertura a les places vacants que es produeixen al llarg del curs.

Aquesta petició es realitzarà en el mateix període de presentació de sol·licituds i es podrà realitzar per internet, a la web de cada escola de música municipal. Cal imprimir el resguard de la sol·licitud que s'obté de l'aplicació informàtica. Només es podrà sol·licitar plaça per a un instrument concret o bé a l'opció "qualsevol instrument". La renúncia a l'oferta de plaça sol·licitada suposarà la baixa de la llista d'espera.

Les sol·licituds s'ordenaran seguint els mateixos criteris que en el procediment general d'admissió.

Per ordenar les sol·licituds en cas d'empat, s'utilitza el següent procediment:

Es convocarà un acte de sorteig públic en el qual, d'una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es re-introdueix la bola després de cada extracció. Així s'obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d'un número entre el 0 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds en empat i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix. Si el nombre resultant és superior al nombre de sol·licituds pel que es realitza el sorteig, en la comptabilització es donarà la volta fins assignar el que ha de ser el primer.

Aquest nombre i procediment seran d'aplicació per al sorteig de places per a la inscripció a qualsevol dels cursos que s'organitzin en què la demanda superi l'oferta de places.