Oferta educativa per menors de 5 anys

Les Escoles Municipals de Música de Barcelona Can Ponsic, Eixample i Nou Barris ofereixen tallers de música per a nadons i els més petits, adreçats a infants de dos mesos a cinc anys d’edat, acompanyats dels seus pares i/o mares.

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. A través del repertori de cançons, jocs de falda i de la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) que es proposen en aquests tallers, els infants reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més pròxims.

Informació tallers per a nadons

Com a conseqüència de la pandèmia no es van poder realitzar els tallers de nadons de l'edició hivern/primavera (Sol solet i Virolet) i tots els de l'edició primavera (Ballmanetes, Arri arri tatanet i Salta Miralta) del passat curs. 

L'escola oferirà poder realitzar aquests  tallers a les famílies que ja els van començar (Sol solet i Virolet) i els que van poder accedir mitjançant sol·licitud a l'edició de primavera, seguint ordre del sorteig i amb un màxim de 7 places per taller. En el cas de tenir places vacants aquestes s'oferiran seguint el procediment habitual a través d'aquesta pàgina obrint un període d'inscripció a partir del 15 de setembre

>> Consulta de resultats

 

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.

Entrega de documentació en el moment de la inscripció

 • Certificat de convivència actualitzat.
 • Comprovant de pagament.

Admissió

Un cop tancat el període d’inscripció es realitzarà un sorteig en cas d’haver un major nombre de sol·licituds que de places disponibles. Tindran prioritat aquelles famílies que no hagin realitzat un mateix taller de música per a nadons durant el curs. Tindran prioritat les famílies empadronades a Barcelona.

Per al sorteig s’aplicarà el mateix sistema previst en el procés que regula l’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona: les sol·licituds s’ordenaran seguint l’ordre alfabètic català i es numeraran a partir del número 1. S’utilitzarà el mateix número de sorteig que va regir el procés d’admissió a les escoles municipals de música per al curs 2020-21: 379335172. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Formalització de la inscripció:

Presentar a l’escola la documentació abans de l’inici de l’activitat:

 • El volant de convivència recent (La caducitat del volant de convivència és de 6 mesos). Si l’infant ja està matriculat a l’escola bressol on farà el taller, no és necessari que es presenti aquest document.
 • El justificant de pagament del taller, segons preu que correspongui a l’entitat bancària indicada.

Els documents es poden lliurar presencialment al centre o bé, escanejats, per correu electrònic a l’adreça de l’escola de música o escola bressol.

Renúncies a places assignades:

Les famílies que renunciïn a la plaça cal que ho notifiquin el més aviat possible a l’escola, per tal de facilitar l’accés a un altre infant que hagi quedat en llista d’espera.

Si la família no presenta la documentació en el període establert, la plaça quedarà a disposició de l’escola i es farà oferta a la següent família en llista d’espera.

En cas que el nombre d’inscrits no sigui suficient per a completar un grup de 10 participants, es valorarà la conveniència o no de realitzar el taller, i s’informarà a les famílies afectades de la inscripció al taller del trimestre o quadrimestre següent.

Trimestrals (10 sessions d'una hora)

Ballmanetes Infants de 2 a 11 mesos
Preu: 84 euros

Arri, Arri, Tatanet Infants d'1 a 2 anys
Preu: 84 euros

Salta Miralta De 2 a 3 anys    
Preu: 84 euros

Places disponibles: 7 places per grup

Quadrimestrals (16 sessions d'una hora)

Sol Solet Infants de 3 a 4 anys 
Preu: 134 euros

Virolet Infants de 4 a 5 anys 
Preu: 134 euros

Places disponibles: 7 places per grup

Edició Tardor / Tardor-Hivern

Professora: Núria Gibert

Ballmanetes Dimarts de 12:00h a 13:00h    
Del 29 de setembre al 1 de desembre de 2020

Arri, Arri, Tatanet  Dimarts d'11:00h a 12:00h    
Del 29 de setembre al 1 de desembre de 2020

Salta Miralta Dimarts de 16:30h a 17:30h    
Del 29 de setembre al 1 de desembre de 2020

Salta Miralta Dijous de 16:30h a 17:30h    
Del 1 d'octubre al 5 de desembre de 2020

Sol, Solet Dimarts de 17:30h a 18:30h    
Del 29 de setembre al 16 de febrer de 2021

Virolet Dijous de 17:30h a 18:30h    
Del 1 d'octubre al 11 de febrer de 2021

Edició Hivern / Hivern-Primavera

Professora: Núria Gibert

Ballmanetes Dimarts de 12:00h a 13:00h    
Del 12 de gener al 16 de març de 2021

Arri, Arri, Tatanet Dimarts d'11:00h a 12:00h    
Del 12 de gener al 16 de març de 2021

Salta Miralta Dimarts  de 16:30h a 17:30h    
Del 12 de gener al 16 de març de 2021

Salta Miralta Dijous de 16:30h a 17:30h    
Del 14 de gener al 18 de març de 2021

Sol, Solet  Dimarts de 17:30h a 18:30h    
Del 23 de febrer al 15 de juny de 2021

Virolet Dijous de 17:30h a 18:30h    
Del 18 de febrer al 10 de juny de 2021

Edició Primavera

Professora: Núria Gibert

Ballmanetes Dimarts de 12:00h a 13:00h    
Del 23 de març al 1 de juny de 2021

Arri, Arri, Tatanet  Dimarts d'11:00h a 12:00h    
Del 23 de març al 1 de juny de 2021

Salta Miralta Dimarts de 16:30h a 17:30h    
Del 23 de març al 1 de juny de 2021

Salta Miralta Dijous de 16:30h a 17:30h    
Del 23 de març al 3 de juny de 2021

Calendari d'actuació

Edició Tardor / Tardor Hivern: Ballmanetes-Arri, arri, tatanet-Salta miralta, Sol, solet- Virolet

 • Preinscripció oberta:  del dia 15 de setembre fins el dia 21 de setembre
 • Sorteig: 23 de setembre
 • Publicació de llistes d'admesos: 25 de setembre

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.

 

Entrega de documentació en el moment de la inscripció

 • Certificat de convivència actualitzat.
 • Comprovant de pagament.

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motor, cognitius i emocional. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.

Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través d'ells del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se.

A partir d'un any, els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el què volen. En aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant.

A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares.

Als dos anys, la capacitat que el infants tenen de cantar les cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla, donada la relació existent entre el llenguatge verbal i el musical. I també ja tenen l'autonomia suficient per realitzar danses o jocs de moviment organitzats de forma col·lectiva, incorporant així la relació amb els altres infants. És per això que, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, també podrem afavorir la relació de grup a partir de l'estimulació musical.

Objectius

 • Viure la música des de ben petits.
 • Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.
 • Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.
 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.
 • Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares, per transmetre coneixements musical, vius i adequats a les necessitats i capacitats dels infants.
 • Dotar els pares i mares participants dels recursos teòric - pràctic i d'un repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els infants.
 • Coneixement i manipulació d'instruments de percussió petita.

Continguts

 • Moixaines
 • Jocs de falda
 • Cançó
 • Jocs dansats
 • Audició
 • El so i la seva producció, (joguines de so, instruments)
 • Captació d'estats afectius provocats per la música