Cancel·lades les quotes a les escoles bressol municipals, les de música i el Conservartori

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) no cobrarà les quotes de les escoles bressol ni de les escoles municipals de música i el Conservatori fins que puguin tornar a obrir aquests centres educatius. Aquesta mesura afecta als gairebé 11.400 alumnes matriculats en aquests centres.

L’IMEB no cobrarà les quotes d’escolarització ni les de menjador de les escoles bressol municipal fins que puguin tornar a obrir els centres, arran de la situació excepcional generada per la pandèmia del COVID-19. Tampoc es cobraran els dies en què no s’estigui podent fer classe a les escoles municipals de Música de Barcelona ni al Conservatori municipal de música de Barcelona.

L’import corresponent als dies lectius de març en què no s’hagi pogut prestar el servei es descomptarà en el proper rebut que es pugui emetre, tant pel que fa a la quota d’escolaritat com a la de menjador, en el cas de les escoles bressol municipals.

Des de l’IMEB s’ha transmès un missatge a totes les famílies de l’alumnat per informar-los d’aquestes mesures.

En conjunt, les 101 escoles bressol municipals de Barcelona ofereixen servei a uns 8.400 infants, les 5 escoles municipals de música a 2.450 infants i joves, i el Conservatori municipal de música a un total de 547 alumnat matriculat.

Compartiu aquest contingut