You are here

La Modificació del Pla General de la Marina va delimitar 14 sectors a desenvolupar mitjançant plans urbanístics derivats (PMU) que en concretaran l’ordenació i per als corresponents projectes de reparcel·lació i d’urbanització. El Pla Especial d'Infraestructures (PEI) concreta les característiques de la urbanització i les infraestructures de l’àmbit.

 

L’estat actual del desenvolupament és el següent:

  • Planejament: Dels 14 sectors de transformació previstos s’han aprovat els Plans de Millora Urbana dels sectors 2, 3, 6, 8, 9, 10 i 14.
  • Gestió: S’han aprovat definitivament les reparcel·lacions del polígon 1 del Sector 8 i la del Sector 10, i les dels Sectors 2, 3 i 14.
  • Urbanització: Executades les dels Sectors 8.1 i 10, i en execució el Sector 3.
  • Edificació: Edificis en construcció als Sectors 3, 8.1, 10.

MPGM

PEI

Estat de desenvolupament

Qualificacions urbanístiques

Ordenació

Fotoplànol-ordenació

Gestió de sòl

Edificació

Edificació 3D

Equipaments

Espais lliures