You are here

La Marina ha estat pensada com un àmbit d’usos mixtos, compacte, complex i interconnectat. La seva localització amb relació a determinades infraestructures i espais naturals, com són el Port de Barcelona o l’aqüífer del Delta del Llobregat, permet apostar per una circulació de recursos que cal aprofitar.

Es preveu desenvolupar el barri amb criteris de sostenibilitat ambiental i qualitat urbana, tant pels edificis residencials com pels productius, i tant en la fase d’ordenació urbana com en la seva construcció i posterior utilització.

Les línies estratègiques proposades van en concordança amb la Directiva Europea d’Eficiència en els Edificis i les mesures de govern de Transició cap a la Sobirania Energètica i l’Estratègia Residu zero, entre d’altres.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Augmentar la sobirania energètica de l’àmbit: Desplegar una xarxa de climatització centralitzada promoguda per l’Ajuntament i desplegada a través de la societat Ecoenergies. Promoure la construcció d’edificis de consum energètic gairebé zero, exigint un mínim de certificació energètica B i fomentant la implantació de la Directiva Europea.
  • Optimitzar el cicle urbà de l’aigua: Implementació de sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDS), prioritzar el major nombre de funcionalitats possible; creació d’una xarxa d’aigua regenerada del Llobregat per a reg, neteja i aparells sanitaris i, la construcció d’un dipòsit anti-DSU amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental dels primers vessaments en temps de pluja i dels episodis d’inundacions d’un barri propens a inundar-se.
  • Optimitzar la gestió de residus a l’àmbit: Fomentar la recollida selectiva de residus i preveure espais compartits als edificis d’habitatge i equipaments col·lectius per a la gestió de residus; considerar el cicle de vida dels materials en la construcció i manteniment dels edificis i espais públics.