You are here

L'estratègia de ciutat defineix 5 grans eixos estratègics, tant globals com locals:

01 Millorar la qualitat del medi urbà.
02 Afavorir un ús eficient dels recursos.
03 Garantir la cohesió i el benestar social.
04 Promoure la diversitat funcional i social.
05 Reforçar la integració i l’equilibri territorial.

 

Des de l'any 2018, l'Institut Municipal d'Urbanisme s'ha centrat en uns objectius molt definits que incideixen en els eixos següents:

Millorar la qualitat del medi urbà:

La rehabilitació energètica com a mesura prioritària i dins del context de l’Agenda 2030. Considerant que els edificis consumeixin el 30% de l’energia final, el PRUB pretén reduir les emissions contaminants i millorar l’eficiència en el consum energètic de les llars, incrementant el confort dels habitatges en els àmbits d’actuació

Afavorir l’ús eficient dels recursos mitjançant la rehabilitació: reducció i aprofitament dels materials de rebuig. Reparació i adequació dels edificis a les necessitats de les persones i el seu entorn vital.

Principals millores dels edificis dins dels àmbits d'actuació:

  • Estructura, cobertes, façanes i tancaments.
  • Sanejament de les instal·lacions de serveis.
  • Retirada de cablejat de façanes. Soterrament de línies elèctriques.
  • Rehabilitació energètica: aïllament exterior i instal·lació de plaques fotovoltaiques.
  • Accessibilitat i mobilitat: rampes i ascensors. Estudi de balcons.
  • Urbanització de l’entorn.

Promoure la cohesió i el benestar social:

L’acompanyament en tot el procés d’implementació del programa. El treball amb les comunitats veïnals s’implementa mitjançant mecanismes de participació com són:

  • Taules de Regeneració: a nivell de barri, són el primer pas per crear un espai territorial d’informació, diàleg i seguiment dels projectes.
  • Reunions amb les comunitats: per aconseguir la implicació i participació de les comunitats, transmetre una cultura de manteniment que farà perdurable el benestar assolit amb la implementació de les millores.
  • Oficines territorials. Punts de referència al servei de la ciutadania, des d’on es fomenta la participació i s’ofereix suport en tot el procés.