Què és

L’informe acredita que es disposa d’un habitatge adequat i que compleix les condicions d’habitabilitat regulades al Decret 14/2012 (DOGC de 2 novembre de 2012).

Per a què serveix

L’Informe d’adequació d’habitatge és l’informe necessari per

 • Demanar un reagrupament familiar.
 • Renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar quan hi ha hagut un canvi de domicili respecte a l’habitatge on es va efectuar la reagrupació.

 

Qui el pot demanar?

Persones estrangeres extracomunitàries, empadronades a Barcelona i amb autorització de residència renovada. Excepcionalment es podrà demanar.

 • Si el sol·licitant no és persona estrangera extracomunitària:
  • Ciutadans espanyols tutors legals d'un menor estranger, no nascut a l'estat espanyol
  • Familiar d'estranger comunitari que ha perdut el vincle amb el cònjuge/parella de fet comunitari (nul·litat, divorci, cancel·lació d'Inscripció com a parella de fet) i es troba en un dels següents supòsits (acreditats documentalment):
   • Tenir 3 anys de matrimoni i 1 mínim a l'estat espanyol
   • Tenir atorgada la custòdia dels fills del ciutadà comunitari
   • Tenir concedit el dret de visita dels fills del ciutadà comunitari
   • És familiar d'estranger comunitari amb residència permanent.
 • Si el sol·licitant no disposa d'autorització de residència renovada o en procés de renovació:
  • Investigador que reagrupa la família al mateix temps que sol·licita autorització de residència i treball per a recerca.
  • Treballador altament qualificat que reagrupa la família al mateix temps que sol·licita autorització de residència i treball de professionals altament qualificats.
  • Titular d'autorització de residència de llarga durada UE que reagrupa la família al mateix temps que sol·licita autorització de residència de llarga durada a l'estat espanyol.
  • Titular de targeta de residència per circumstàncies excepcionals i un fill, no nascut a l'estat espanyol, que fa més de dos anys que està escolaritzat.
  • Té targeta d'estada per estudis i vol modificar la seva situació (i de la seva família) a residència i treball.
 • Casos excepcionals en què el sol·licitant té la condició de reagrupat:
  • Persona reagrupada amb residència de llarga durada
  • Persona reagrupada per un ascendent, que vol reagrupar un fill nascut a l'estat espanyol.
  • Persona reagrupada per un descendent, que vol reagrupar un fill menor d'edat o incapacitat.

Termini de validesa

El termini de validesa de l'informe és de 3 mesos a partir de la data de signatura de l'informe per la Generalitat de Catalunya.

Cal tenir en compte que en un habitatge no es pot demanar un informe d’una altra unitat familiar fins que no passi un any des de l’emissió de l’anterior informe.

Què constarà a l'informe?

 • El títol que habilita per a l’ocupació de l’habitatge.
 • El nombre de persones que consten empadronades a l’habitatge.
 • El nombre de persones a reagrupar.
 • El nombre de dependències de l’habitatge i l’ús que se’n fa.

Aquest informe és enviat, juntament amb la sol·licitud al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya que, té un termini de 30 dies hàbils (a comptar des de l'entrada en el seu registre) per resoldre i notificar a la persona interessada la resolució.

La notificació la fa mitjançant un SMS, que informa de l’oficina on passar a recollir la resolució, i en cas de no recollir-se, ho tramitarà per correu certificat a l'adreça de notificacions de la persona interessada.

Com se sol·licita?

 • Presentar una sol·licitud a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Una vegada omplerta i signada cal presentar-la a qualsevol de les Oficines d'atenció al ciutadà (OAC) acompanyada de la documentació requerida:
  • Personal:
   • NIE de la persona sol·licitant i NIE caducat (en cas de tenir-ne)
   • Passaport (de les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), vigent de la persona sol·licitant.
   • Taxa de la Generalitat
  • De l'habitatge:
   • Si és propietari:
    • Escriptura de propietat inscrita en el registre de la propietat o amb els tràmits iniciats
    • Darrer rebut dels subministraments d’aigua o llum
   • Si és llogater:
    • Contracte de lloguer, amb vigència mínima de 12 mesos des de la data de la sol·licitud.
    • Darrer rebut de lloguer
    • Darrer rebut de subministraments d’aigua o electricitat.
   • Altres situacions:
    • Situacions de tinença d’habitatges diferents del lloguer i de la propietat, basades en relacions contractuals o en titularitat de drets reals que permeten l’ús de l’habitatge.
     • S’ha d’aportar el document que fonamenta el dret d’ús de l’habitatge (contracte de treball que especifica l’ús d’habitatge, escriptura pública que reconegui el dret, etc)

Tots els documents han de ser compulsats. Per aquest motiu, es poden presentar fotocòpies compulsades o bé originals i fotocòpies per a la seva compulsa.

Rebuda tota la documentació, l'Ajuntament acorda una entrevista amb la persona interessada per comprovar els requisits necessaris per a l’elaboració de la proposta d’informe.

INICIA EL TRÀMIT