La Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants té l’encàrrec d’atendre i acollir les persones que requereixen atenció específica per la seva situació respecte al fet migratori i a l’estrangeria.

L’Ajuntament vol que tothom rebi atenció en els serveis, equipaments o programes existents independentment del seu origen. Tanmateix, hi ha unes especificitats, en el moment de l’acollida, que comporten serveis especialitzats i obligacions concretes que afecten les persones estrangeres.

Aquestes especificitats estan determinades per la Llei d’estrangeria, la Llei d’asil i el Pla de protecció internacional a Catalunya.

 

Barcelona: un projecte comú

L’objectiu dels serveis especialitzats és promoure la inclusió de totes les persones d’origen immigrant en la vida social i participativa de Barcelona i apostar per fomentar que tots els barcelonins i barcelonines, vinguin d’on vinguin, participin en un projecte comú i convisquin amb sentit de pertinença a la ciutat i al conjunt de Catalunya.

A més, es pretén aprofundir en les polítiques de convivència i cohesió i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics propis de l’estat del benestar (ensenyament, sanitat, habitatge, etc.).

Aquests objectius són compartits per un ampli teixit d’entitats i associacions de la ciutat amb les quals l’Ajuntament es coordina a través de diferents xarxes. La tasca d’aquestes entitats i associacions, molt arrelades a les realitats dels barris i els districtes, és fonamental i, per aquest motiu, també rep suport institucional a través de línies específiques de subvencions.

 

Acollida, cohesió social i interculturalitat

En aquesta web trobareu, per tant, informació sobre recursos específics com el SAIER (Servei d’Atenció a Persones Immigrants, Emigrades i Refugiades) o el programa “Noves famílies” d’acompanyament al reagrupament familiar, però també informació sobre procediments generalistes, com el procediment d’empadronament, l’obtenció de la targeta sanitària, etcètera.

Tanmateix, cal tenir en compte que pràcticament el 25% de les persones residents a la ciutat de Barcelona han nascut a l’estranger. Per això, el mandat de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants és treballar tant els processos d’acollida i arribada com els processos de cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la diversitat a llarg termini.

En aquest sentit, aquesta direcció i l’Ajuntament treballen sota el principi d’interculturalitat a través del programa BCN Interculturalitat, que disposa del seu propi web.

Finalment, cal esmentar també els aspectes emergents que afecten la realitat del refugi a Barcelona: des del 2015 es va iniciar una nova línia de treball sota el paraigua de l’estratègia Barcelona Ciutat Refugi, per “preparar la ciutat per acollir i assistir les persones refugiades, proveir-les dels serveis necessaris i garantir-ne els drets”, però també amb l’objectiu de sensibilitzar la població, canalitzar el voluntariat, coordinar estratègies amb altres ciutats i influir en el govern de l’Estat i altres governs Europeus a fi de canviar la política espanyola i europea pel que fa a les persones refugiades. La informació es pot trobar a http://ciutatrefugi.barcelona/.