QUÈ ÉS?

La normativa espanyola d’estrangeria recull el dret de les persones estrangeres residents legalment a Espanya a reagrupar els familiars. La tramitació i l’aprovació o denegació del reagrupament familiar depenen de la Subdelegació del Govern a Barcelona.

El Programa Noves Famílies és un equip de professionals que donen suport per fer el tràmit, a la ciutat de Barcelona abans, durant i després del procés.

COM ACOMPANYA?

Una persona referent a cada districte acompanya en la preparació de l’arribada dels seus familiars, fa un seguiment del procés legal i administratiu, i acompanya en la vinculació a la ciutat els familiars que hi arriben.

SERVEIS ESPECÍFICS

Servei juridic: especialistes assessoren i acompanyen en els tràmits del reagrupament i la regularització administrativa dels membres reagrupats.

Servei psicopedagògic de Joves: orienta en la inserció acadèmica i en aspectes del procés migratori i la retrobada familiar. També fa un acompanyament individual i activitats grupals per a joves acabats d’arribar amb l’objectiu de teixir una xarxa social, aprendre català i conèixer la ciutat.

Servei Mares i Pares: acompanya els progenitors que han estat separats dels seus fills/es per facilitar-ne la retrobada, una nova etapa sovint plena de canvis.

Servei de Dones: suport a les dones reagrupades els primers mesos d’arribada informant, derivant i acompanyant a recursos especialitzats, de manera que elles i les seves famílies puguin fer-ne ús amb autonomia.

ACCÉS AL PROGRAMA

El programa atén tota la ciutadania de Barcelona, independentment de la documentació que tingui (DNI, NIE o passaport) al districte al qual estigui empadronada.

Si s’ha sol·licitat un informe d’habitatge i ha estat aprovat, els responsables del programa contactaran amb la persona directament sol·licitant.

Qualsevol persona pot posar-se en contacte amb el servei per iniciativa pròpia. Els i les professionals d’altres entitats o serveis també poden derivar al servei.