La tramitació i l'aprovació o denegació del reagrupament familiar depenen de la Subdelegació del Govern a Barcelona.

Davant d'aquesta complexitat, el programa municipal “Noves famílies a Barcelona” dona suport a totes les persones estrangeres extracomunitàries que viuen a Barcelona i volen reagrupar els seus familiars: fills, cònjuge, parella de fet, pares...

El servei, que es duu a terme a través de professionals adscrits a tots els districtes municipals, ofereix el següent:

  • Orientació i acompanyament social individualitzat de les famílies.
  • Assessorament jurídic.
  • Orientació i acompanyament als menors i joves reagrupats per facilitar-los l'accés al sistema educatiu i de lleure a Barcelona.
  • Acompanyament grupal amb activitats programades, abans i després del procés de trobada.

Com accedir al servei

Des del programa “Noves famílies a Barcelona” es contacta directament amb les persones que han rebut un informe positiu d'adequació de l'habitatge (un dels requisits per tramitar el reagrupament).

El programa es desenvolupa en diverses fases. Es convoca cadascuna de les persones que sol·liciten reagrupament familiar i es duen a terme tasques de preparació per a la reunificació familiar i l'arribada de la família a la ciutat; un cop arriba, es treballa amb les famílies reagrupades i paral·lelament es fa seguiment del procés de reagrupament.