A l’Ajuntament de Barcelona, podem tramitar els processos i documents següents:

Empadronament

Què és

Certifica la condició de persona resident de la ciutat de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones, amb o sense permís de residència.

Per a què serveix

És necessari per demostrar la residència al municipi en tràmits relacionats amb la Llei d’Estrangeria i per accedir als serveis públics (educatius, sanitaris, etc.).

Més informació

 

Informe d'arrelament

Què és

Document que fa constar, entre altres, el temps de permanència a l’Estat espanyol, els vincles familiars, els mitjans de vida o els programes d’inserció que s’han dut a terme.

Qui ho pot demanar?

Persona estrangera no comunitària, major d'edat (o major de 16 anys) empadronada a Barcelona, que pot acreditar la seva residència a Espanya durant més de tres anys. I trobar-se en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons d'estada per estudis o de protecció internacional.

Per a què serveix

Per demanar una autorització de residència temporal per arrelament social, quan no es té o es poden demostrar vincles familiars amb autorització de residència.

Tramita-ho

Document de veïnatge

Què és

Document que acredita l’arrelament a la ciutat en casos de persones estrangeres que es troben en situació administrativa irregular i que fa un mínim de 6 mesos que estan empadronades a la ciutat de Barcelona i 1 any que resideixen en territori espanyol.

Per a què serveix

Es pot utilitzar en el marc dels procediments d'internament a CIE o expulsió.

Tramita-ho

Informe d'adequació d'habitatge

Què és

L’informe acredita que es disposa d’un habitatge adequat i que compleix les condicions d’habitabilitat regulades al Decret 14/2012 (DOGC de 2 novembre de 2012).

Per a què serveix

L’Informe d’adequació d’habitatge és necessari per fer tràmits relacionats amb el reagrupament familiar.

Tramita-ho
Més informació

 

Demanar dia i hora per rebre atenció al SAIER

A qui s'adreça?

La cita està especialment pensada per persones que acudiran al Servei d'Atenció als Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) per primera vegada

Certificat del servei de primera acollida

Què és

Aquest document, que atorga la Generalitat amb la informació prèvia de l’Ajuntament, certifica la realització d'una sèrie de mòduls formatius.

Per a què serveix

Demostrar la realització dels mòduls formatius pot ser valorat en la tramitació d’alguns processos d’estrangeria.

Qui ho pot demanar?

Persones immigrades, refugiades i  catalanes retornades que hagin fet els mòduls formatius.

Tramita-ho

A l’Ajuntament de Barcelona, podem fer de canal o facilitar el circuit per tramitar els processos i documents següents:

Demanda de protecció internacional

Què és

Permet rebre assistència i viure temporalment a Espanya a les persones estrangeres, refugiades o no, que tinguin temors fundats de patir persecucions al seu país per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, o pertinença a determinats grups socials, de gènere o d’orientació sexual.

Més informació

Adquisició de la nacionalitat espanyola

Targeta Sanitària

Què és

Targeta magnètica que conté el CIP (codi d’identificació personal de l'usuari per al Servei Català de la Salut) i el nivell de cobertura dels usuaris.

Per a què serveix

Identifica els usuaris perquè accedeixin als serveis sanitaris del Servei Català de la Salut, i per a la prestació farmacèutica.

Tramita-ho

Permís de conduir

Què és

El tràmit permet obtenir el permís de conduir espanyol bescanviant-lo pel permís del país d’origen, sempre que sigui membre de la Unió Europea o hi hagi convenis per al bescanvi.

Tramita-ho

Homologació de títols acadèmics

Informe d'esforç d'integració social

Què és

Valora, en la seva globalitat, l’esforç d’integració que ha fet la persona durant la seva estada al país.

Per a què serveix

És necessari per a la renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball.

Qui ho pot demanar?

Persones estrangeres extracomunitàries empadronades a Barcelona que han de renovar o modificar el permís de residència temporal, i que no compleixen algun dels requisits previstos per a la renovació.

Tramita-ho