La Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants impulsa programes específics per fomentar les relacions interculturals i per donar resposta a la crisi humanitària de les persones refugiades.

 

 

Programa BCN Interculturalitat

En el marc d’una ciutat diversa culturalment, el programa vol donar a conèixer aquesta diversitat i crear i impulsar espais per fomentar el diàleg i les relacions interculturals. També treballa per sensibilitzar la ciutadania, combatre els rumors i estereotips discriminatoris i generar oportunitats per construir accions i projectes interculturals compartits.

Barcelona, ciutat refugi

Cada dia, milers de persones fugen de casa seva a la recerca d’un lloc segur, i moltes arriben a Europa per buscar protecció. El setembre del 2015, l’Ajuntament va posar en marxa el programa “Barcelona, ciutat refugi” per preparar la ciutat per acollir i assistir les persones refugiades, proveir-les dels serveis necessaris i garantir-los els drets, i exigir, alhora, als estats que compleixin les normes més elementals del dret humanitari.

Xarxes de treball

L'atenció a les persones immigrants a Barcelona es fa a través del treball en xarxa entre l’Ajuntament i un conjunt de serveis i entitats de la ciutat.

RÉSEAU D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT DE BARCELONE

Le Réseau d’accueil et d’accompagnement de Barcelone réunit plus de 100 organismes à but non lucratif qui fournissent des informations et/ou des conseils aux nouveaux arrivants dans le but de favoriser l’autonomie personnelle et l’inclusion sociale.

Le Réseau d’accueil et d’accompagnement est formé par 2 groupes de travail actifs : le Réseau d’organismes sociaux de conseil juridique aux étrangers (XESAJE) et l’Organisation coordinatrice de la langue.

Les organismes du Réseau d’accueil et d’accompagnement fournissent différents types de services aux personnes immigrées : accueil, cours de langue, conseil juridique et/ou professionnel, orientation et aide en matière de logement, aide sociale, logements d’accueil, services spécifiques aux femmes, éducation non formelle et services spécifiques de santé.

Le moteur de recherche d’organismes permet de filtrer la recherche suivant les besoins.

XARXA D'ENTITATS SOCIALS D'ASSESSORAMENT JURÍDIC D'ESTRANGERIA

La XESAJE - Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic d'Estrangeria, es va impulsar des de la Direcció del Programa d'Immigració i Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona a final del 2007. Formada pel conjunt d'entitats del tercer sector que proporcionen assessorament jurídic professional a la ciutat de Barcelona. Actualment, la xarxa està formada per més de 50 entitats que treballen conjuntament amb els sindicats, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Servei d'Atenció a l'Immigrant Estranger i al Refugiat (SAIER) per a oferir un servei de qualitat i gratuït a aquelles persones que necessiten recolzament en els tràmits i gestions relacionades amb els procediments d'estrangeria.

La xarxa s'ha consolidat com un espai de coneixement mutu entre els actors que fan assessorament jurídic gratuït a la ciutat. A més, s'ha constituït com una plataforma de coordinació i de representació dels serveis jurídics d'entitats del tercer sector de la ciutat de Barcelona. A través de la xarxa també s'impulsa l'edició i difusió de materials informatius sobre els canvis en les normes d'estrangeria. Finalment, es realitzen reunions de treball amb les institucions competents en matèria d'immigració, com són la Subdelegació de Govern a Barcelona o el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de mantenir un canal de comunicació que proporcioni informació actualitzada en els temes més rellevants del moment, tant a les administracions com a l'usuari.

Els objectius d'aquest grup de treball són:

  • Coneixement mutu entre els actors que fan assessorament jurídic gratuït a la ciutat.

  • Constitució d'una plataforma representativa dels serveis jurídics d'entitats del tercer sector de la ciutat de Barcelona.

  • Facilitació de la coordinació entre els membres.

  • Implicació dels actors en la creació de materials i projectes.

  • Difusió de materials ja existents i dels canvis en les lleis, reglaments, decrets, etc.

  • Invitació d'agents externs: institucions i referents del tema d'estrangeria.

La relació actualitzada d'entitats de la XESAJE la trobareu al cercador d'entitats de la Xarxa d'Acollida.

COORDINADORA DE LA LLENGUA DE LA CIUTAT

Aquest grup de treball forma part de la Xarxa d’Acollida i Acompanyament a persones immigrades i agrupa associacions, entitats i institucions que treballen per a la integració lingüística de la població immigrada estrangera a la ciutat de Barcelona.

Constitueix una xarxa on es comparteixen experiències i materials en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua, i vol constituir-se en un fòrum d’anàlisi i investigació de les necessitats formatives en matèria lingüística.

Objectius

  • Adequar l’oferta d’ensenyament del català i del castellà a la realitat actual, per tal de garantir el dret a la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades estrangeres i facilitar la seva inserció a la ciutat.

  • Vetllar pel coneixement i l’ús de la llengua catalana entre les persones immigrades.

  • Coordinar la tasca de les diferents entitats per tal d’optimitzar-ne els esforços, ampliar i millorar els recursos, complementar les ofertes, unificar metodologies i compartir, dissenyar o millorar materials pedagògics adaptats a l’alumnat de persones immigrades estrangeres.

  • Treballar en la formació i el reciclatge del personal docent i voluntari, per tal d’oferir una formació rigorosa i homologada, que s’adapti al marc europeu comú de referència per a les llengües.

La Coordinadora es reuneix periòdicament per debatre els problemes relacionats amb l’aprenentatge de les llengües i amb l’objectiu de compartir els recursos de totes les entitats.

A través d’ella es creen comissions de treball segons les necessitats que té la Coordinadora per assolir els seus objectius.

La Coordinadora està oberta a la participació de noves entitats els objectius de les quals coincideixin amb els propis.

La relació actualitzada d'entitats i serveis de la Xarxa d'acollida que ofereixen recursos per a l'aprenentatge de català i castellà la trobareu al cercador d'entitats de la Xarxa d'Acollida.

Materials didàctics