Què és

Certifica la condició de persona resident de la ciutat de Barcelona.

Qui ho pot demanar

La Inscripció al Padró d'habitants de la ciutat de Barcelona l’han de fer d'aquelles persones que vénen a viure a Barcelona provinents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o bé de l'estranger.

Per a què serveix

Facilita l’accés a determinats drets, com ara l’assistència sanitària pública o l’escolarització bàsica dels menors, i és un requisit per a la majoria del tràmits relacionat amb la Llei d’Estrangeria (reagrupament familiar, arrelament social, etc).

Com fer-ho

De manera general, per empadronar-se cal aportar documentació sobre la identitat de la persona que fa el tràmit i sobre el seu domicili. No obstant, cal tenir present que, segons els casos, la tramitació varia:

 

EMPADRONAMENT EN UN DOMICILI FIX

La documentació que cal aportar varia si la persona que fa el tràmit és la propietària de l’habitatge on vol empadronar-se o, en canvi, hi viu de lloguer.

La persona propietària o llogatera pot també fer una autorització expressa per a la inscripció d’altres persones al domicili.

Podeu ampliar la informació i fer el tràmit aquí

EMPADRONAMENT DE MENORS D’EDAT

La inscripció al Padró d’una persona menor d’edat l’ha de tramitar el seu representant legal.

- Estrangers majors de 14 anys: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). En el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea. Si a la documentació del menor no surten totes les dades dels pares, caldrà aportar llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor.

- Estrangers menors de 14 anys: llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor, i, si en tenen, targeta de residència o passaport (en el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea), o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).

Podeu ampliar la informació i fer el tràmit aquí

EMPADRONAMENT SENSE DOMICILI FIX

Encara que no es resideixi de manera continuada en un habitatge de Barcelona i per tant, no es pugui acreditar cap tipus de documentació relativa al domicili, cal garantir, igualment l'empadronament del ciutadà i del seu nucli familiar.

En aquest cas, abans de formalitzar l'empadronament, cal sol·licitar l'informe de coneixement de residència.

Podeu fer l’informe aquí