L'organització

L’Ajuntament de Barcelona diferencia dos nivells d’organització: el polític i l’executiu.

Consulta com s'organitza l'Ajuntament. Trobaràs tota la informació en les seccions següents.

 Coneix l'organització


Estructura
executiva

És l’estructura que executa les polítiques concretes.

Estructura
política

És l’estructura que defineix les línies mestres que cal seguir

L’organització municipal

L’Ajuntament de Barcelona s’organitza segons una llei pròpia, la Carta Municipal, que diferencia dos nivells: el polític, que defineix l’estratègia per a la ciutat, i l’executiu, que s’encarrega de dur a terme polítiques concretes per complir els objectius marcats.

La Carta Municipal marca les línies mestres per al funcionament de l’Ajuntament de Barcelona. Determina una estructura organitzativa en dos nivells, el polític i l’executiu, a fi de garantir la màxima eficàcia i eficiència en la gestió de la ciutat.

El nivell polític

Està format pels regidors i regidores que s’encarreguen de les funcions deliberants d'ordenació, programació i control.

El constitueixen els òrgans de govern, que són:

 • El Consell Municipal
 • L’alcalde o l’alcaldessa
 • La Comissió de Govern

Consell Municipal

És l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. El formen 41 regidors i regidores i el presideix l’alcalde o alcaldessa. S’encarrega del control i la fiscalització dels altres òrgans de govern. És competència del Plenari, entre d’altres, l’aprovació del Programa d’actuació municipal i dels pressupostos municipals.

El Consell Municipal es reuneix un cop al mes de forma ordinària, si bé, quan cal, ho fa de manera extraordinària. Funciona en règim de Plenari i en règim de comissions.

Les comissions del Consell Municipal s’encarreguen de tractar temes específics. El Ple Municipal és qui les crea i estan formades per regidors i regidores de diferents partits polítics en proporció al pes de cada formació.

Hi ha les comissions permanents, que duren tot el mandat i es reuneixen mensualment, i les especials, que duren mentre es duen a terme les tasques per les quals van ser creades.

Els grups polítics municipals que, com a mínim, han d’estar formats per dos regidors/es,agrupen els regidors/es d’una mateixa llista electoral que hagin obtingut representació a l’Ajuntament.

Cada grup municipal està representat per un portaveu, que està facultat per actuar, en general, en nom del grup.

La Junta de Portaveus està presidida per l’alcalde o alcaldessa i està integrada pels portaveus dels grups municipals. La seva funció és debatre l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Plenari del Consell Municipal i regular les qüestions relatives al seu funcionament.

L’alcalde o l’alcaldessa

L’alcalde o alcaldessa és qui presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació.

S’encarrega, entre altres funcions, de la direcció del Govern i l’Administració municipal, i de convocar i presidir les sessions del Plenari del Consell Municipal i de la Comissió de Govern.

Alhora, és responsable del nomenament dels tinents i les tinentes d’alcaldia i els regidors i les regidores de l’equip de govern, així com de l’organització de l’Administració municipal executiva. També té atribuïda la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat.

La Comissió de Govern

És l’òrgan executiu de l’Ajuntament i el formen l’alcalde o alcaldessa com a presidents i els tinents/es d’alcalde i regidors/es que nomeni l’alcalde.

Les funcions són les que li atribueixi la Carta Municipal i les que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan o organisme municipal li delegui.

Els consells de districte

El territori barceloní es divideix en deu districtes per desconcentrar la gestió i atendre els ciutadans amb proximitat. La màxima representació de cada un d’ells és el Consell de Districte, així com el regidor o la regidora i el president o la presidenta de Districte.

L’estructura executiva

L’estructura executiva s’encarrega de dur a terme les iniciatives del Govern i el Consell Municipal. El màxim responsable en aquest àmbit és el o la gerent municipal, que coordina les àrees de gerència, així com les 10 gerències de districtes, que apropen la gestió municipal quotidiana als 73 barris de la ciutat.

El o la gerent també supervisa els ens instrumentals de l’Ajuntament, que gestionen de manera especialitzada diferents temàtiques.

L’estructura executiva s’organitza en gerències, sota la direcció del o la gerent municipal, per tal de cobrir tots els àmbits de la gestió de l’Ajuntament.

REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Els 41 regidors i regidores de la corporació municipal.

ERC

 • Ernest Maragall i Mira

  Ernest Maragall i Mira

 • Elisenda Alamany i Gutiérrez

  Elisenda Alamany i Gutiérrez

 • Miquel Puig i Raposo

  Miquel Puig i Raposo

 • Montserrat Benedi i Altes

  Montserrat Benedi i Altes

 • Jordi Coronas i Martorell

  Jordi Coronas i Martorell

 • Eva Baró i Ramos

  Eva Baró i Ramos

 • Gemma Sendra i Planas

  Gemma Sendra i Planas

 • Max Zañartu i Plaza

  Max Zañartu i Plaza

 • Jordi Castellana i Gamisans

  Jordi Castellana i Gamisans

 • Marina Gassol i Ventura

  Marina Gassol i Ventura

Barcelona en Comú

 • Ada Colau Ballano

  Ada Colau Ballano

 • Janet Sanz Cid

  Janet Sanz Cid

 • Laura Pérez Castaño

  Laura Pérez Castaño

 • Jordi Martí Grau

  Jordi Martí Grau

 • Lucía Martín González

  Lucía Martín González

 • Eloi Badia Casas

  Eloi Badia Casas

 • Jordi Rabassa Massons

  Jordi Rabassa Massons

 • Marc Serra Solé

  Marc Serra Solé

 • Gemma Tarafa Orpinell

  Gemma Tarafa Orpinell

 • Pau Gonzàlez Val

  Pau Gonzàlez Val

PSC

 • Jaume Collboni Cuadrado

  Jaume Collboni Cuadrado

 • Laia Bonet Rull

  Laia Bonet Rull

 • Albert Batlle Bastardas

  Albert Batlle Bastardas

 • Montserrat Ballarín Espuña

  Montserrat Ballarín Espuña

 • David Escudé Rodríguez

  David Escudé Rodríguez

 • Francesc Xavier Marcé Carol

  Francesc Xavier Marcé Carol

 • Maria Rosa Alarcón Montañés

  Maria Rosa Alarcón Montañés

 • Joan Ramon Riera Alemany

  Joan Ramón Riera Alemany

Junts per Catalunya

 • Neus Munté Fernández

  Neus Munté Fernández

 • Ferran Mascarell i Canalda

  Ferran Mascarell i Canalda

 • Jordi Martí i Galbis

  Jordi Martí i Galbis

 • Francina Vila Valls

  Francina Vila Valls

 • Joan Rodríguez Portell

  Joan Rodríguez Portell

Ciutadans

 • Francisco Sierra López

  Francisco Sierra López

 • Noemí Martín Peña

  Noemí Martín Peña

 • Julia Barea Sánchez

PP

 • Josep Bou i Vila

  Josep Bou i Vila

 • Óscar Ramírez Lara

  Óscar Ramírez Lara

Valents

 • Eva Parera Escrichs

  Eva Parera Escrichs

 • Oscar Benítez Bernal

  Oscar Benítez Bernal

Regidora no adscrita

 • Maria Magdalena Barceló Verea

  Maria Magdalena Barceló Verea

ÒRGANS DE GOVERN

Coneixeu els òrgans de govern i les persones que els dirigeixen.

Organigrama dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha una alternativa accessible.Organigrama de l’estructura executiva de l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha una alternativa accessible.
EQUIP DE GOVERN

Coneixeu els membres de l'equip de govern.

Ada Colau Ballano
 • Alcaldessa
 • Presidenta - Comissió de Govern
 • Presidenta - Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 • Presidenta - Barcelona Institute of Technology for the Habitat
 • Presidenta - Fundació Museu Picasso de Barcelona
 • Presidenta - Associació Internacional de Ciutats Educadores
 • Presidenta del grup polític municipal - Barcelona en comú
Jaume Collboni Cuadrado
 • Regidor - Consell Municipal
 • Primer Tinent d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
 • Regidor Adscrit - Districte de Ciutat Vella
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • President - Barcelona Activa, SAU SPM
 • President - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • Vocal - Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 • Vicepresident Executiu - Fundació Barcelona Cultura
 • President del grup polític municipal - PSC
Janet Sanz Cid
 • Regidora - Consell Municipal
 • Segona Tinenta d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Regidora Adscrita - Districte de les Corts
 • Regidora Adscrita - Districte de Nou Barris
 • Portaveu - Junta de Portaveus
 • Vicepresidenta - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Membre - Comissió de Govern
 • Presidenta - Institut Municipal Fundació Mies van der Röhe
 • Presidenta - Institut Municipal d'Urbanisme
 • Vocal - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 • Presidenta - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 • Consellera - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • Presidenta - Barcelona de Gestió Urbanística, SA
 • Presidenta - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 • Consellera - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
 • Presidenta - Consorci del Besòs
 • Presidenta - Consorci del Campus Diagonal-Besòs
 • Vicepresidenta - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 • Vicepresidenta 2a. - Barcelona Institute of Technology for the Habitat
Laia Bonet Rull
 • Regidora - Consell Municipal
 • Tercera Tinenta d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana
 • Regidora - Regidoria de Mobilitat
 • Regidora Adscrita - Districte de Gràcia
 • Regidora Adscrita - Districte de Sant Andreu
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Presidenta - Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
 • Vicepresidenta - Institut Municipal d'Urbanisme
 • Vocal - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 • Vicepresidenta - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 • Presidenta - Comitè Executiu Bit
 • Vicepresidenta - Foment de Ciutat, SA
 • Vicepresidenta - Consorci Localret
 • Vocal - Fundació Casa Amèrica Catalunya
 • Vicepresidenta 1a. - Barcelona Institute of Technology for the Habitat
 • Vicepresidenta 1a. - Agència Local d'Energia de Barcelona
Laura Pérez Castaño
 • Regidora - Consell Municipal
 • Quarta Tinenta d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
 • Regidora Adscrita - Districte d'Horta-Guinardó
 • Portaveu Adjunta - Junta de Portaveus
 • Presidenta - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Membre - Comissió de Govern
 • Presidenta - Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
 • Vicepresidenta - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 • Consellera - Barcelona de Gestió Urbanística, SA
Albert Batlle Bastardas
Albert Batlle Bastardas
PSC

Albert Batlle Bastardas

 • Regidor - Consell Municipal
 • Cinquè Tinent d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Prevenció i Seguretat
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
 • Portaveu Adjunt - Junta de Portaveus
 • President - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió de Govern
 • Vocal - Foment de Ciutat, SA
 • Vocal - Fundació Julio Muñoz Ramonet
Jordi Martí Grau
 • Regidor - Consell Municipal
 • Sisè Tinent d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
 • Regidor - Regidoria de Presidència
 • Regidor - Regidoria d'Economia i Pressupostos
 • President - Junta de Portaveus
 • Vicepresident - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • President - Institut de Cultura de Barcelona
 • Vicepresident - Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
 • Vicepresident - Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 • Vocal - Institut Municipal d'Educació de Barcelona
 • President - Foment de Ciutat, SA
 • President - Consorci de l'Auditori de Barcelona
 • President - Consorci de les Biblioteques de Barcelona
 • President - Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
 • President - Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 • Vicepresident - Barcelona Activa, SAU SPM
 • Vicepresident - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • Vicepresident - Fundació Barcelona Cultura
 • Vocal - Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 • Vocal - Fundació Casa Amèrica Catalunya
 • Vocal - Consorci del Campus Diagonal-Besòs
 • Vicepresident 1r. - Fundació Museu Picasso de Barcelona
Montserrat Ballarín Espuña
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda
 • Regidora Adscrita - Districte de l'Eixample
 • Regidora Adscrita - Districte de Sants-Montjuïc
 • Vicepresidenta - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Presidenta - Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
 • Presidenta - Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 • Consellera - Barcelona Activa, SAU SPM
 • Presidenta - Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A "MERCABARNA"
Francesc Xavier Marcé Carol
Francesc Xavier Marcé Carol
PSC

Francesc Xavier Marcé Carol

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria de Turisme i Indústries Creatives
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Nou Barris
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Vicepresident - Institut de Cultura de Barcelona
 • Conseller - Barcelona Activa, SAU SPM
 • Conseller - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 • Membre - Fundació Museu Picasso de Barcelona
 • Vocal - Fundació Julio Muñoz Ramonet
 • Vocal - Consorci de l'Auditori de Barcelona
 • Vocal - Fundació Barcelona Cultura
Eloi Badia Casas
 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Gràcia
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • President - Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
 • Conseller - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • President - Tractament i Selecció de Residus, SA
 • President - Cementiris de Barcelona, SA
 • Conseller - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 • President - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
 • President - Agència Local d'Energia de Barcelona
 • Membre - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Rosa Alarcón Montañés
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte d'Horta-Guinardó
 • Portaveu - Junta de Portaveus
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Vicepresidenta - Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
 • Consellera - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • Vicepresidenta - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 • Vicepresidenta - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
David Escudé Rodríguez
 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria d'Esports
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Sant Martí
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Vocal - Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
 • President - Institut Barcelona Esports
 • Conseller - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • Conseller - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 • President - Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona
 • Vocal - Consorci del Campus Diagonal-Besòs
Joan Ramon Riera Alemany
Joan Ramon Riera Alemany
PSC

Joan Ramon Riera Alemany

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de les Corts
 • Vicepresident - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Membre - Comissió de Govern
 • Vicepresident - Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
 • President - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 • Vicepresident - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 • Vicepresident - Institut Municipal d'Educació de Barcelona
 • Conseller - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Gemma Tarafa Orpinell
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria de Salut, Envelliment i Cures
 • Regidora Adscrita - Districte de Sarrià-Sant Gervasi
 • Regidora Adscrita - Districte de Sant Martí
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Vocal - Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
 • Vicepresidenta - Institut Barcelona Esports
Lucia Martín González
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte de Sant Andreu
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Vicepresidenta - Institut Municipal Fundació Mies van der Röhe
 • Vocal - Institut Municipal d'Urbanisme
 • Presidenta - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 • Vocal - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 • Vocal - Foment de Ciutat, SA
Marc Serra Solé
 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria de Drets de Ciutadania
 • Regidor - Regidoria de Participació
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Sants-Montjuïc
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Vicepresident - Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
 • Vocal - Institut Barcelona Esports
 • Membre - Consorci Localret
 • Vocal - Foment de Ciutat, SA
Jordi Rabassa Massons
 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria de Memòria Democràtica
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Ciutat Vella
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Membre - Fundació Museu Picasso de Barcelona
 • Vocal - Foment de Ciutat, SA
 • Vocal - Fundació Julio Muñoz Ramonet
Pau Gonzàlez Val
 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria d’Educació
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de l'Eixample
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Vocal - Institut de Cultura de Barcelona
 • President - Institut Municipal d'Educació de Barcelona
 • Membre - Consorci de les Biblioteques de Barcelona

Comissionats i comissionades

Raquel Gil Eiroá
Raquel Gil Eiroá

Raquel Gil Eiroá

 • Comissionada - Comissionada de Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral
Alvaro Porro González
Alvaro Porro González

Alvaro Porro González

 • Comissionat - Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament local i Política Alimentària
 • Vocal - Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 • Conseller - Barcelona Activa, SAU SPM
Michael Donaldson Carbón
Michael Donaldson Carbón

Michael Donaldson Carbón

 • Comissionat - Comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern
 • Vocal - Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
 • Membre - Comitè Executiu Bit
 • Director General - Direcció General Barcelona Institute of Technology for the Habitat
 • Vocal - Barcelona Institute of Technology for the Habitat
Sonia Fuertes Ledesma
Sonia Fuertes Ledesma

Sonia Fuertes Ledesma

 • Comissionada - Comissionada d’Acció Social
 • Vocal - Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
Khalid Ghali Bada
Khalid Ghali Bada

Khalid Ghali Bada

 • Comissionat - Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós
 • Membre - Consorci de les Biblioteques de Barcelona
Maria Truñó Salvadó
Maria Truñó Salvadó

Maria Truñó Salvadó

 • Comissionada - Comissionada d'Educació
 • Vocal - Institut Municipal d'Educació de Barcelona
 • Membre - Consorci de les Biblioteques de Barcelona
 • Membre - Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Enllaç de la pàgina:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-municipal/equip-de-govern

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Barcelona es distribueix en deu districtes. Coneixeu els vostres responsables municipals més propers.

L'ESTRUCTURA EXECUTIVA

Coneixeu com es gestiona el dia a dia a la ciutat i els seus responsables.

ESTRUCTURA EXECUTIVA
ENS DEPENDENTS

Coneixeu els ens dependents dels quals es dota l’Ajuntament per gestionar millor els serveis.

Per exercir les seves funcions amb més eficàcia i eficiència en el servei que s’ofereix als ciutadans, d’acord amb criteris d’especialització funcional i agilització de la gestió, l’Ajuntament ha creat un ventall d’entitats dependents amb personalitat jurídica pròpia: els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, i les societats mercantils municipals.
Addicionalment, l’Ajuntament, per participar en la presa de decisions en àmbits en què es pot veure afectat, o col·laborar amb altres administracions o entitats privades en àrees d’interès mutu o de competències compartides, té participació, directa o indirecta, i en proporcions diverses, en un seguit d’empreses, i està representat en diferents consorcis, fundacions i associacions.

Organització dels Ens Dependents (PDF 78,6 KB)
ORGANIGRAMA MUNICIPAL

És el directori jeràrquic de l’organització, amb els òrgans, les seves funcions, les dades de contacte i els seus integrants.

Estem elaborant aquest contingut, disculpeu les molèsties.