Cooperació ciutat-ciutat

La cooperació de l'Ajuntament de Barcelona amb altres ciutats

Barcelona com a ciutat global i compromesa internacionalment, adopta un paper actiu en l’àmbit de la cooperació per a la justícia global que va més enllà del model d’administració finançadora d’iniciatives procedents d’altres agents.

Aquest paper actiu, que es concreta en l’establiment de relacions d’intercanvi i cooperació tècnica amb les ciutats sòcies, en el foment i la participació activa en xarxes internacionals (com ara Ciutats i Governs Locals Units, Medcités, CIDEU o Ciutats Educadores, totes amb seu a Barcelona), o en la tasca d’incidència en l’agenda internacional, no es pot destriar de l’estratègia de relacions internacionals de la ciutat.

La cooperació de l’Ajuntament de Barcelona amb altres ciutats es fonamenta en una relació d’associació entre iguals, caracteritzada pel treball horitzontal entre ciutats sòcies, que comparteixen experiències i les posen al servei de la ciutadania. Per fer-ho, aquest model aposta per enfortir capacitats públiques i, per extensió, per garantir l’exercici efectiu dels drets humans.

Cal entendre la cooperació entre ciutats en l'accepció més integral i no únicament a la cooperació entre governs de les ciutats, focalitzada en l’enfortiment de  les capacitats tècniques dels ens locals per a la millora de la governança  i amb  la implicació dels diferents departaments de l’Ajuntament de Barcelona. El model de cooperació a promoure és el que sigui capaç de mobilitzar el conjunt d’actors de la ciutat i posar-los en relació amb els homòlegs de la ciutat sòcia. D’aquí que la concertació amb la societat civil, el món acadèmic, els col·legis professionals, els sindicats, etc, esdevingui un requisit indispensable per a l’assoliment de la justícia global.

En les enllaços següents podeu conèixer els projectes i accions desenvolupades amb altres ciutats amb les que existeixen vincles sòlids i estables de cooperació des de fa força anys.

 

Cooperació Barcelona-L'Havana

Cooperació Barcelona-Maputo

Cooperació Barcelona-ciutats de Colòmbia

 

I