Amèrica Llatina

Barcelona manté unes relacions privilegiades amb Amèrica Llatina

Barcelona i l’Amèrica Llatina

L’Amèrica Llatina és una de les regions del món on l’Ajuntament de Barcelona ha tingut més projecció i ha establert un gran nombre d’intercanvis i relacions arran dels vincles històrics i culturals existents entre les dues comunitats. 

El procés creixent dels municipis llatinoamericans per aconseguir més poder local ha contribuït a valorar els beneficis derivats de la cooperació i l’intercanvi professional entre ciutats. D’altra banda, l’increment de la població d’origen llatinoamericà a Barcelona ha propiciat el coneixement mutu i ha afavorit aquests vincles.

L’acció de l’Ajuntament de Barcelona s’ha materialitzat mitjançant relacions bilaterals, ja sigui amb protocols d’agermanament o, majoritàriament, amb acords d’amistat i cooperació amb altres ciutats.

Igualment, cal destacar la participació activa en xarxes iberoamericanes de ciutats, com ara CIDEU i UCCI.

Relacions bilaterals

Tot i que l’impuls dels Jocs Olímpics va ser decisiu per a la projecció internacional de Barcelona, molt abans ja s’havien establert vincles d’amistat i de cooperació amb algunes ciutats llatinoamericanes, com és el cas de Rio de Janeiro (1972) i Monterrey (1977).

La relació amb les ciutats llatinoamericanes ha donat lloc a diferents projectes de cooperació i d’intercanvi, i l’impuls de l’Ajuntament en aquest camp ha afavorit les relacions d’altres tipus d’organitzacions amb interessos a l’Amèrica Llatina, com ara universitats, empreses, cambres de comerç, associacions culturals, etcètera.

Protocols de col·laboració vigents 

Participació en associacions i institucions

Per als ajuntaments, formar part d’una associació de ciutats ha esdevingut, cada cop més, una estratègia vàlida i imprescindible per millorar la seva capacitat de govern i de gestió, així com per la seva participació en els afers d’abast mundial. 

Participar en organitzacions d’àmbit internacional, regional o local, com les que esmentem més avall, ha reforçat la projecció internacional de Barcelona. Les xarxes de ciutats també permeten conèixer i intercanviar experiències que poden esdevenir solucions a les problemàtiques urbanes comunes.