Contractació pública del Consorci de Biblioteques de Barcelona

A continuació, trobareu informació de les licitacions, adjudicacions, formalitzacions, resums trimestrals de contractació i llistes detallades dels contractes menors.

Els contractes licitats abans de l'1 de juny de 2016 es poden consultar al perfil de contractant de l'Ajuntament de Barcelona.

La informació sobre la contractació menor es dona en llistes detallades agrupada per trimestres. Per als contractes menors derivats d'una autorització genèrica de despesa, les dades sobre la despesa efectuada es publicaran agregades per trimestres, mentre que les dades sobre el nombre de contractes es publicaran en valor anual, tal com disposen les bases d’execució del Pressupost municipal.