2020-2021 Contractes tramitats d’emergència (COVID-19 i altres motius)

Relació dels contractes d’emergència subscrits a l’empara de l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), durant l’any 2020 i fins a la finalització de l’Estat d’Alarma el 9 de maig de 2021 per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

La informació publicada inclou:

Es publica una relació amb les dades bàsiques dels contractes d’emergència subscrits per a l’Ajuntament de Barcelona i per a cadascuna de les entitats municipals.

Les relacions s’han anat actualitzant periòdicament fins a la finalització de l’Estat d’Alarma el 9 de maig de 2021, data de l’última actualització.