2020-2021 Contractes tramitats d’emergència (COVID-19)

Relació dels contractes d’emergència subscrits, durant la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2, per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals, a l’empara de l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i d’acord amb allò establert al Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de contractació per emergència de data 11 de març de 2020 i a la Instrucció de la gerent municipal de 23 de juliol de 2020, relativa a la contractació per emergència per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 un cop finalitzat l'estat d'alarma, així com a la seva modificació de 23 de desembre de 2020.

Es publica una relació amb les dades bàsiques dels contractes d’emergència subscrits per a l’Ajuntament de Barcelona i per a cadascuna de les entitats municipals.

Les relacions s’aniran actualitzant periòdicament.