Resum de la contractació a l’Ajuntament. Any 2019

Dades de nombre de contractes i de despesa adjudicada, segons tipus de contracte i procediment d’adjudicació.

La informació s’actualitza trimestralment, amb l’excepció de la relativa als contractes menors derivats d’una autorització genèrica de despesa.

Per a aquests contractes, les dades es publicaran amb la següent periodicitat:

  • Despesa efectuada: trimestralment s’informarà de la despesa efectuada de forma agregada
  • Nombre de contractes: anualment s’informarà del nombre de contractes de forma agregada, així com mitjançant un únic llistat

Per a més informació, es pot consultar la base vint-i-setena, apartats d), e) i f) del punt 1, de les bases d'execució del Pressupost 2018 prorrogat.

Informació relacionada