Resum de la contractació a l’Ajuntament. Any 2017

Dades de nombre de contractes i de despesa efectuada, segons tipus de contracte i procediment d’adjudicació.

La informació s’actualitza trimestralment, amb l’excepció de la relativa als contractes menors derivats d’una autorització genèrica de despesa, així com als contractes derivats d’acords marc d’una autorització genèrica de despesa.

Per a aquests contractes, les dades es publicaran amb la següent periodicitat:

  • Despesa efectuada: agrupades per trimestres
  • Nombre de contractes: mitjançant un únic llistat

Per a més informació, es pot consultar la base vint-i-vuitena, apartats d), e) i f) del punt 1, de les bases d’execució del Pressupost 2017.

Informació relacionada