L’Ajuntament de Barcelona publica l’informe anual de seguiment i avaluació de l’Agenda 2030 de la ciutat

Aquest informe conté prop de 200 indicadors que aporten evidències sobre l’evolució de Barcelona respecte als 17 objectius de desenvolupament sostenible.

..
25/05/2022 - 14:38 h - Ajuntament Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona publica l’informe de seguiment i avaluació de l’Agenda 2030 corresponent a l’any 2021. Aquest informe conté prop de 200 indicadors que aporten evidències sobre l’evolució de Barcelona respecte als 17 objectius de desenvolupament sostenible. És un coneixement útil per establir prioritats i planificar l’acció municipal. L’informe també impulsa la participació de Barcelona en el debat global sobre el desenvolupament sostenible, en què les ciutats tenen un paper cada cop més rellevant. 

En l’àmbit planetari, el darrer informe de seguiment de l’Agenda 2030 publicat per Nacions Unides evidencia que la pandèmia ha provocat l’estancament o, fins i tot, retrocessos en fites clau com la reducció de la pobresa o l’educació de qualitat. Els serveis públics bàsics, especialment de salut, han patit fortes tensions, i a les ciutats s’han posat en qüestió els models l’habitatge, d’espai públic i de mobilitat. El món ha evitat una catàstrofe, gràcies a la resiliència i la capacitat de reacció de les societats i les seves institucions, però els danys són greus i llastraran els esforços per assolir els ODS. Tanmateix, la pandèmia també ha reforçat la necessitat de l’Agenda 2030 per prevenir la repetició d’una crisi com aquesta i per poder donar una resposta eficaç, equitativa i sostenible a les conseqüències que se’n derivin.

En el cas de Barcelona, l’anàlisi agregada del sentit de l’evolució dels indicadors de l’Agenda 2030 dona com a resultat que, des de l’inici del període de vigència dels ODS (any 2015), fins a l’any en què es disposa del darrer valor de l’indicador, el 56% (100 de 178) dels indicadors evolucionen favorablement respecte a les fites marcades, el 40% (71 de 178) ho fan negativament i el 4% (7 de 178) es mantenen estables. El pas de la covid-19 ha deixat un balanç ambivalent, caracteritzat per l’empitjorament d’algunes fites socials i econòmiques, i la millora d’altres, sobretot mediambientals. En conjunt, el trasbals dels darrers dos anys ha fet més evidents i més grans alguns dels reptes que Barcelona ha de superar si vol complir els ODS. L’aposta per sectors com ara la digitalització, la nova mobilitat urbana, l’economia verda i blava, la salut i la ciència, l’alimentació sostenible i les indústries creatives ofereix bases per a una recuperació sòlida en l’horitzó postpandèmic, assentada sobre un model de desenvolupament molt més sostenible.

Aquesta edició de l’informe anual també s’ha centrat a exposar les actuacions municipals més importants amb impacte en cada un dels ODS, incorporant una quantificació de l’esforç pressupostari per ODS i la identificació de bones pràctiques. Les àrees de l’Ajuntament tenen molt present l’Agenda 2030 a l’hora de planificar la seva acció. Gairebé tots els plans aprovats entre el 2020 i el 2021 tenen l’any 2030 com a horitzó temporal i estan alineats amb els ODS. 

Ja s’està treballant en l’elaboració de l’informe de l’any 2022, que aportarà un salt de qualitat en la metodologia d’avaluació. S’hi afegirà una anàlisi comparada de la situació de Barcelona respecte al conjunt de Catalunya, Espanya i la UE; una identificació de les fites més prioritàries i una panoràmica dels esforços que duen a terme altres actors de la ciutat, empreses, entitats i altres administracions, per assolir l’Agenda 2030 de Barcelona.  

Per acabar, recordem que les fites i els indicadors clau de l’Agenda 2030 de Barcelona són accessibles en línia, en un format obert que permet descarregar-se les dades i visualitzar-les en format taula o gràfic. És la primera ciutat de l’Estat i una de les primeres del món que les ha posat a l’abast d’aquesta forma (https://sdgdata.barcelona.cat/).

.. ..