Com podem assegurar un ús adequat de les places reservades d’estacionament?

Publicació de la licitació

Empreses finalistes

EL REPTE

Amb l’objectiu d’esdevenir una ciutat més accessible i inclusiva per a tothom, Barcelona vol garantir un repartiment equitatiu de l’espai públic. La transformació de Barcelona cap a una ciutat més sostenible, accessible i inclusiva requereix la reducció dels espais destinats als vehicles d’ús particular, al mateix temps que garanteix alternatives sostenibles per a la mobilitat.

Durant aquesta transició cal disposar d’un sistema més eficient de control de l’estacionament a la calçada per poder garantir una correcte cohabitabilitat en l’espai públic i satisfer les necessitats de la ciutat i dels seus habitants, especialment d’aquells col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, és necessari assegurar el compliment en la correcta ocupació de places públiques d’estacionament, principalment de les que estan reservades a les persones amb mobilitat reduïda.

El sistema d’ordenació integral de l’estacionament a la calçada (AREA) es configura en diferents tipus de places d’estacionament a la ciutat de Barcelona: per a persones amb mobilitat reduïda, distribució urbana de mercaderies, taxis, ambulàncies, policia, serveis oficials, Bicing, residents, àrea verda i blava. Durant els últims anys, hi ha hagut un augment del nombre de places d’estacionament reservades a causa de l’aparició de noves necessitats (places multidisciplinàries, vehicles de mobilitat compartida, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, etcètera).

Actualment, la verificació de l’estacionament correcte de vehicles en places reservades es fa a través de sistemes d’identificació i control a través de la guàrdia urbana i els agents municipals, els quals, en cas de necessitat, activen el servei de grua municipal per a la retirada del vehicle infractor. Aquest format genera les dificultats següents:

 • La identificació legal dels vehicles no es pot corroborar de manera immediata i es basa en llistats periòdics de relació de vehicles.
 • A causa de la capacitat del sistema i dels seus processos, la resolució de la infracció no pot ser instantània.

En aquest sentit, Barcelona necessita identificar solucions innovadores de base tecnològica que permetin millorar la gestió i la verificació immediates en l’estacionament de vehicles en places d’estacionament públiques. Aquesta solució permetria que la grua municipal o el sistema de sanció actuessin immediatament, la qual cosa faria disminuir els viatges fallits i asseguraria el compliment en l’ús previst de les places segons AREA.

Un sistema amb aquestes característiques generaria els beneficis següents:

 • Reduir emissions contaminants a la ciutat a través de l’optimització dels viatges de les grues municipals.
 • Fomentar un espai públic més accessible i inclusiu millorant i garantint la disponibilitat de places d’estacionament destinades a usos, necessitats o col·lectius específics.
 • Disminuir el nombre d’infraccions en l’estacionament de vehicles i promoure comportaments cívics.
 • Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos públics, així com el seu control.

El repte s’aplica a tota la ciutat de Barcelona i, a més a més, és aplicable a qualsevol altra ciutat.

Amb aquest projecte es donarà resposta als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents:

 • 10. Reducció de les desigualtats
 • 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • A Barcelona hi ha dos milions de desplaçaments diaris amb vehicle privat, els quals suposen un repte en l’ús adequat de les places d’estacionament destinades a necessitats específiques. Tot i que l’objectiu per al 2024 es reduir el nombre de desplaçaments amb vehicles d’ús privat en un 25%, encara hi ha la necessitat de controlar l’ús correcte de les places d’estacionament.

  Actualment, la ciutat disposa de 14.339 places reservades per a PMR (persones de mobilitat reduïda), 603 places per a taxi, 316 per a serveis oficials (Generalitat, Ajuntament i cos consular), 635 per a autobusos, així com 54.221 places d’estacionament (blaves verdes i exclusives per a residents) i 86.945 places destinades a altres usos (distribució urbana de mercaderies, motos, autocars, etcètera).

  Aquesta situació es comparable a qualsevol ciutat del món on, per democratitzar l’espai públic, algunes places d’estacionament es destinen a usos específics i es restringeix l’accés de vehicles a determinades zones i, per tant, no es permet fer ús de la calçada per complir els nivells de contaminació que estableix l’OMS o distribuir l’espai dels centres de la ciutat o de zones amb molta atracció d’una manera més equitativa. Per tant, és imprescindible poder comprovar, en el mateix moment que un vehicle estaciona en una plaça reservada, si està autoritzat a fer-ho, amb un sistema àgil i pràcticament automàtic i autònom.

  Aquest problema es concentra principalment en les grans ciutats i ,concretament, a totes aquelles zones amb una densitat més elevada d’ús de l’espai públic.

 • Barcelona busca solucions innovadores de caràcter tecnològic o digital que permetin:

  • Garantir que l’espai públic sigui inclusiu i accessible, mitjançant el control de l’ús indegut de les places d'estacionament públiques.
  • Assegurar el bon funcionament del sistema integral d’estacionament a la calçada i millorar la satisfacció dels seus usuaris.
  • Optimitzar la gestió dels recursos públics mitjançant la millora en l’eficiència dels sistemes de control i sanció.

  Es valoraran positivament els projectes que:

  • Preferiblement, no requereixin la instal·lació d’equips de comunicació específics a la via pública sinó que facin servir xarxes de comunicació ja existents (per exemple, fent servir dispositius propis dels usuaris). Si fos necessària alguna instal·lació, cal assegurar que aquesta sigui senzilla, que s’hi doni manteniment i se’n garanteixi un mínim de 5 anys de funcionament òptim.
  • Prevegin mecanismes per avaluar, qualitativament i quantitativa, com millora l’ocupació de l’espai públic, la sostenibilitat econòmica dels serveis públics i l’índex de satisfacció de la ciutadania.
  • Siguin viables tant econòmicament com tècnicament i que siguin fàcilment aplicables a la resta de places d’estacionament de la ciutat, així com en altres ciutats.